« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - OZV o místním poplatku za odpad 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Příloha č.1 k obecně závazné vyhlášce č.02/2019 ze dne 29.10.2019
<br> Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2018 činily Kč 188 548,- a byly rozúčtovány na jednoho obyvatele takto:
<br> Skutečné náklady za netříděný odpad Kč 188 548,-
<br> Počet obyvatel k 1.1.2018 činil 287 obyvatel + počet staveb určených k individuální rekreaci,bytů a rodinných domů 110 <.>
<br> 188 548:397 = 474,90
<br> Podíl nákladů k počtu obyvatel a k počtu staveb činil Kč 475,-
<br> Schváleno ZO dne 29.10.2019 č.usn.VII/.Zveřejněno na úřední desce a na webových stránkách obce dne 5.11.2019
bez názvu
OBEC Vělopolí
Zastupitelstvo obce Vělopolí
Obecně závazná vyhláška obce Vělopolí č.2/2020 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Vělopolí se na svém zasedání dne 29.10.2019 usnesením č.VII/ usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1
<br> Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Vělopolí touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad Vělopolí <.>
<br> Čl.2
<br> Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
:
a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí <.>
<br> Čl.3
<br> Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30.dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla,případně doložit existenci skutečností z...

Načteno

edesky.cz/d/3672493

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz