« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Koronavir - opatření obecné povahy (4 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb0035-2020[1].pdf [0,13 MB]
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 35 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 84.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 85.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 86.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 87.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 88.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 89.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 90.Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu
<br>
<br> 84
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 15.března 2020 č.214
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 odst.1 písm.e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje,že po dobu trvání nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády č.194 ze dne 12.března 2020
<br> 1.lze u zaměstnanců,jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření,nahradit
čestným prohlášením,jehož vzor je uveden v příloze 1 tohoto opatření:
a) zdravotní průkaz podle § 19 odst.2 zákona č.258/2000 Sb <.>,ochraně veřejného zdraví a o změně
<br> některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů,a
b) posouzení zdravotní způsobilosti osob...
sb0034-2020[1].pdf [0,09 MB]
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 34 Rozeslána dne 15.března 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 83.Nař ízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br>
<br> 83
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 15.března 2020
<br> o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie
České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
<br> Vláda nařizuje podle § 22 odst.1 a 2 zákona
č.273/2008 Sb <.>,o Policii České republiky,a podle
zákona č.219/1999 Sb <.>,o ozbrojených silách České
republiky,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> K plnění úkolů Policie České republiky při za-
jišťování vnitřního pořádku a bezpečnosti s cílem
ochránit životy,zdraví a majetek osob a pro naplnění
bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemií viru
SARS-CoV-2 se povolává nejvýše 2096 vojáků
v činné službě a 432 příslušníků Celní správy České
republiky <.>
<br> § 2
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky plní uložené úkoly se zbraní a do-
nucovacími prostředky v rozsahu stanoveném v § 4 <.>
<br> § 3
<br> Ministr obrany určí vojáky v činné službě <,>
včetně vojenské techniky a výzbroje,k plnění úkolů
podle § 1.Ministryně financí určí příslušníky Celní
správy České republiky,včetně techniky a výzbroje <,>
k plnění úkolů podle § 1 <.>
<br> § 4
<br> Vojáci v činné službě a příslušníci Celní správy
České republiky povolaní k plnění úkolů Policie
České republiky podle § 1 mají oprávnění a povin-
nosti příslušníka Policie České republiky v rozsahu
stanoveném v § 2,3,9,10 až 13,18,20,24 až 27,34
až 37,40 až 43,48 až 59,62,63,93,110,111,114
a v § 115 zákona č.273/2008 Sb <.>,o Policii České
republiky,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> § 5
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> I.místopředseda vlády ...
Priloha OOP[1].docx [0,03 MB]
1) Místa určená k  překračování vnitřních hranic České republiky
<br> Rakousko
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Dolní Dvořiště – Wullowitz
III/29 - III/30 - III/30b
(III/30 - III/30-2)
<br> České Velenice – Gmünd - Böhmzeil
V/39 - V/39-1
(V/39 - V/39-1)
<br> Nová Bystřice – Grametten
VI/44 - VI/44-1
(VI/44 - VI/44-1)
<br> Hatě – Kleinhaugsdorf
VIII/43-04,05 - VIII/44 - VIII/45
(VIII/43-13 - VIII/45)
<br> Mikulov – Drasenhofen
IX/72-4 - IX/73
(IX/73Ö - IX/73C)
<br>
<br> Německo
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Strážný - Phillippsreut
XII/1 - XII/2
<br> Pomezí nad Ohří - Schirnding
III/1 - III/2
<br> Rozvadov- Waidhaus (dálnice)
VI/4/6 - VI/4/6/0/1
<br> Folmava – Furth im Wald/Schafberg
VIII/18 - VIII/19
<br> XXXXXXX XXXX – Bayerisch Eisenstein
X/X - X/X
<br> XXXXXX XXX – Breitenau (dálnice)
IX/XX/X - IX/XX/X
<br> Hora Sv.Šebestiána - Reitzenhain
XIV/14 - XIV/14/1
<br>
<br> Letiště
<br> Praha/Ruzyně
Kbely
<br>
<br>
2) Další místa určená k  překračování vnitřních hranic
Pro nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky a další osoby,a to v době od 5:00 do 23:00 <.>
<br> 1.Rakousko
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Vratěnín – Oberthürnau
VII/44-3 - VII/45
(VII/44-6 - VII/45)
<br> Valtice – Schrattenberg
X/17-3 - X/18
(X/17-6 - X/18)
<br> Hevlín – Laa an der Thaya
IX/26 - IX/26-1
(IX/26 - IX/26-1)
<br>
<br>
1.Německo
<br> Silniční:
Hraniční úsek/hraniční znak:
<br> Všeruby – Eschlkam
IX/1 - IX/2
<br> Jiříkov – Neugersdorf
III/6 - III/7
<br> Vojtanov –Schönberg
XXI/22/23 - XXI/22/24
<br> Cínovec - Altenberg
X/15/2 - X/15/3
<br> Petrovice – Lückendorf
I/11 – I/12
<br> Boží dar – Oberwiesenthal
XVII/1 – XVII/2
<br>
<br>
<br> Příloha
<br>
3) Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky
/Musterzertifikat für grenzüberschreitende Pendler
<br> Potvrzení o výkonu zaměstnání/ Arbeitsbescheinigung
<br> Potvrzuje se,že osoba/ Bestäti...
Opatreni vlady[1].pdf [1,36 MB]
Praha 15.března 2020 Počet listů: 3 Přílohy: 1/3
<br> Opatření obecné povahy
<br> Vláda České republiky (dále jen „vláda“) jako orgán příslušný podle 5 11 odst.1 zákona č.191/2016 Sb <.>,oochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon o ochraně státních hranic“) a ve smyslu čl.28 odst.3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399,kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob (dále jen „Schengenský hraniční kodex“) v souvislosti s bezprostřední hrozbou pro veřejný pořádek a vnitřní bezpečnost České republiky spojenou s rozšířením onemocnění
<br> COVID-19 způsobeným novým koronavirem SARS-CoV-Z
<br> dočasně znovu zavádí ochranu vnitřních hranic České republiky <,>
<br> a to v období od 16.března 2020 00:00 do 4.dubna 2020 23:59 na pozemní hranici se Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici <.>
<br> I <.>
<br> 1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v závislosti na vývoji situace <.>
<br> 2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to
<br> bez časového omezení a
<br> b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy,a to v době od 5:00 do 23:00,pokud se jedná o nákladní silniční dopravu při dodržení dopravních omezení,osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice,zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby,které prokáží důvody zvláštního zřetele <.>
<br> 3) Omezení uvedená v odst.2 se nevztahují na:
<br> a) integrovaný záchranný systém,jehož režim překračování státních hranic je upraven mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem <,>
<br> b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace <,>
<br> c) dopravce v souladu 5 body l...

Načteno

edesky.cz/d/3670853


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz