« Najít podobné dokumenty

Obec Budíškovice - Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Budíškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné_opatření_-_zákaz_konání_akcí_nad_100_osob_od_18_hodin_dne_10._3._2020.pdf [0,20 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,10.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019DGGV*
MZDRX019DGGV
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a
rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Zakazují se s účinností ode dne 10.března 2020 od 18:00 hod.divadelní,hudební,filmová
a další umělecká představení,sportovní,kulturní,náboženské,spolkové,taneční,tradiční
a XXX podobné akce a jiná shromáždění,výstavy,slavnosti,poutě,ochutnávky,trhy
a veletrhy,a to jak veřejné,tak soukromé,s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob,a to
do odvolání tohoto mimořádného opatření <.>
<br> Tento zákaz se nevztahuje na schůze,zasedání a podobné akce ústavních orgánů,orgánů
veřejné moci,soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např.valná hromada
akciové společnosti),které se konají na základě zákona <.>
<br>
<br> II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> Předmětem opatření je zákaz pořádání hromadných akcí s předpokládanou návštěvností
nad 100 osob ve stejný čas pro potřebu orgánů ochrany veřejného zdraví k hodnocení rizika
v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19.Hromadné akce představují vyšší riziko
přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru <.>
<br...
Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf [0,21 MB]
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,10.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019DHS0*
MZDRX019DHS0
<br> M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í
<br>
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Zakazuje se s účinností ode dne 11.března 2020:
<br>  osobní přítomnost žáků a studentů na základním,středním a vyšším odborném
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č.561/2004 Sb.<,>
<br> o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
<br> zákon),ve znění pozdějších předpisů <,>
<br>  osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č.111/1998
Sb <.>,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
<br> školách),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
II <.>
<br> Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2
v Evropě <.>
<br> Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před
výskytem a šířením onemocnění COVID-19.Hromadné vzdělávání na všech typech škol
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 2
<br>
<br> představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob
ve vymezeném prostoru <.>
<br> Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů <.>
<br> Toto opatření je jedním z důležitých předp...

Načteno

edesky.cz/d/3653157

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Budíškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz