« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Libuš - MHMP - Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 05 úprav - opakované veřejné projednání U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Libuš.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

skm c25820031011201.pdf (pdf, 182.76 KB)
P R A H A HLAVNÍ MĚSTO PRAHA P R A G U E MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
<br> P R A G A Odbor územnrho rozvoje P R A G
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájeném řízení O vydání změny Vlny 05 úprav — Opakované veřejné projednání
<br>,U 1353/05 Uzemního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
<br> V souladu s š 52 odst.1 ve spojení s š 55 odst.2 nikom č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního rozvoje,jako příslušný orgán územního plánování,informuje o zahájeném řízení o vydání změny vlny 05 úprav U 1353/05 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením O konání opakovaného veřejného projednání návrhu uvedené změny <.>
<br> Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl m.Prahy č.39/98 ze dne 6.9.2018,kterým byl schválen návrh na pořízení této změny daáceným postupem pořizování dle & 55a a & 55b stavebního zákona.Návrh Změny ÚP byl veřejně projednán v době od 9.7.2019 do 15.8.2019 a na základě vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru,že bude nutná podstatná úprava jejiho návrhu ve smyslu & 53 odst.2 stavebního zákona,a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání
<br> Magistrát hlavního města Prahy,jako věcně příslušný správní orgán,připravil ve smyslu 5 43 odst.4 (poslední věta),'g' 54 odst.2 a 5 55 odst.2 stavebního nikona a vsouladu s 5 171 zákonac “ 500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,návrh na vydání změny platné úzerrmě plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy,kterým se Změna ÚP vydává <.>
<br> Opakované veřejné projednání se bude konat dne 9.4.2020 od 1330 hod.v sále CAMP - amfiteátr,Vyšehradská 51,Praha 2 <.>
<br> Veřejná vyhláška - oznámení o zahájeném řízení O vydání Změny ÚP — opakované veřejné projednání bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu hl.m Prahy,Jungmannova ul.35/29,Praha 1 v době od 10.3.2020 do 16.4.20...

Načteno

edesky.cz/d/3652258

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Libuš      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz