« Najít podobné dokumenty

Obec Leškovice - Vyhláška 022020 poplatek z pobytu Leškovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška 022020 poplatek z pobytu Leškovice
Obecně závazná vyhláška obce o místním poplatku z pobytu
<br> OBEC Leškovice Zastupitelstvo obce Leškovice Obecně závazná vyhláška obce Leškovice č.02/2020,o místním poplatku z pobytu
<br> Zastupitelstvo obce Leškovice se na svém zasedání dne 9.3.2020 usnesením č.6 01032020 usneslo vydat na základě & 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Leškovice touto vyhláškou zavádí mistni poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2 Předmět,poplatník a plátce poplatku (1) Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu.Předmětem poplatku není pobyt,při kterém je na základě zákona omezována osobni svoboda.2
<br> (2) Poplatníkem poplatku je osoba,která v obci není přihlášená (dále jen „poplatník“).3
<br> (3),Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“).Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.4
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu.Ukončení této činnosti plátce ohlásí správci poplatku ve lhůtě 15 dnů <.>
<br> (2) V ohlášení plátce uvede5
<br> 1 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 3a zákona o místních poplatcích
<br> 35 3 zákona o místních poplatcích
<br> 4 5 3f zákona o místních poplatcích
<br> 5 5 14a odst,2 zákona o místních poplatcích
<br> a) jméno,popřípadě jména,a přijmení nebo název,obecný identifikátor,byl-Ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejim jménem oprávněny ...

Načteno

edesky.cz/d/3650586

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz