« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - SPÚ - oznámení o ukončení aktualizace BPEJ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
1 / 2
<br>
<br> STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: CZ 01312774
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Frýdek-Místek
4.května 217,Místek,738 01 Frýdek-Místek
<br>
<br> Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: SPU 557989/2018/ko
Spisová značka: 7RP/20234/2017-571203
<br> Vyřizuje.: Ing.XXXXXX XXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXX
ID DS: zXXperX
E-mail: l.kozakova@spucr.cz
<br> Datum: 10.12.2018
<br>
<br>
<br>
<br> O Z N Á M E N Í
<br>
o ukončení aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
<br> Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,Pobočka Frýdek-Místek,jako správní orgán
věcně a místně příslušný,podle zákona č.503/2012 Sb <.>,o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů a podle § 19 zákona č.139/2002 Sb.<,>
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č.229/1991 Sb <.>,o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“),k zajišťování změn map bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen „BPEJ“) <,>
v souladu s § 4 odst.2 vyhlášky Ministerstva zemědělství č.327/1998 Sb <.>,kterou se stanoví
charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci <,>
ve znění pozdějších předpisů,oznamuje,že
<br>
dnem 10.12.2018 byla ukončena aktualizace BPEJ v katastrálním území Vělopolí <.>
<br> Ke dni 10.12.2018 je také vyhlášena platnost nových map BPEJ v katastrálním území Vělopolí <.>
<br> Žádáme Vás o zveřejnění tohoto oznámení způsobem v místě obvyklým.Oznámení bude vyvěšeno
po dobu 15 dní na úřední desce Státního pozemkového úřadu,Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj,Pobočky Frýdek-Místek a Obecního úřadu Vělopolí <.>
<br>
<br>
<br> Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
vedoucí Pobočky Frýdek-Místek
Státní pozemkový úřad
<br>
Vyvěšeno dne:
<br> Sejmuto dne:
<br>
<br>
Obec Vělopolí
č.p.48
739 59 Vělopolí
<br>
<br>
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz