« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Návrh - Závěrečný účet obce za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: D2PO ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018
Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XXhXXm 3s Strana: 1
IČO: 00576930
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Vělopolí
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 650.000,00 655.000,00 793.239,58 122,04 121,11
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 20.000,00 20.000,00 18.687,54 93,44 93,44
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 65.000,00 65.000,00 73.787,87 113,52 113,52
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 640.000,00 640.000,00 677.299,97 105,83 105,83
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3.000,00 3.000,00 2.850,00 95,00 95,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.350.000,00 1.438.967,00 1.668.506,62 123,59 115,95
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 4.500,00 4.500,00 323,00 7,18 7,18
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 110.000,00 110.000,00 108.380,00 98,53 98,53
0000 1341 Poplatek ze psů 4.000,00 4.000,00 4.150,00 103,75 103,75
0000 1361 Správní poplatky 2.500,00 2.500,00 4.610,00 184,40 184,40
0000 1381 Daň z hazardních her 20.000,00 20.000,00 19.415,92 97,08 97,08
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 12,70 ******* *******
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135.000,00 135.000,00 140.704,12 104,23 104,23
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 64.545,00 64.545,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.900,00 60.900,00 60.900,00 100,00 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - ...
bez názvu
OBEC VĚLOPOLÍ Vělopolí č.p.48,739 59 Střítež u Českého Těšína
<br> Obecní úřad Vělopolí na základě ustanovení 5 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů zveřejnuje tuto
<br> Výroční zprávu
<br> o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018
<br> 1.Počet písemně podaných žádostí o informace Za rok 2018 byla u Obecního úřadu ve Vělopolí podána celkem 1 písemná žádost o poskytnutí informací.Obsah žádostí: - žádost o zaslání informací týkajících se GDPR
<br> Informace byly poskytnuté v zákonné lhůtě <.>
<br> 2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Vělopolí o odmítnutí žádosti <.>
<br> 3.Opis podstatných části každého rozsudku soudu V roce 2018 nedošlo k přezkoumání rozhodnutí Obecního úřadu Vělopolí o odmítnutí žádosti soudem dle příslušných ustanovení zákona č.99/1963 sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona Za vyhodnocené období nebylo nutno zahajovat řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> 5.Další informace vztahující se k uplatňování zákona
<br> U Obecního úřadu Vělopolí je oblastí poskytování informací fyzickým a právnickým osobám věnována mimořádná pozornost <.>
<br> Ve Vělopolí dne 23.01.2019„
<br> f.-
<br> OBEC VÉLOPOLÍ 739 59 Vělopolí
<br> Latochová Vladislava Starostka obce
bez názvu
Licence: D2PO XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576930
Název: Obec Vělopolí 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 2 063 362,92    2 477 871,07   
<br> I.Náklady z činnosti 1 818 032,92    2 177 691,07   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 40 404,50    162 451,85   
<br> 2.Spotřeba energie 502 78 730,00    74 131,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 370 267,40    671 933,67   
<br> 9.Cestovné 512 3 647,00    5 209,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 7 005,00    4 760,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 271 751,02    347 614,85   
<br> 13.Mzdové náklady 521 720 562,00    641 770,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 209 603,00    174 235,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 628,00    502,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 9 067,00    12 234,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 18.02.2019 10h28m11s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D2PO XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položk...
bez názvu
Licence: D2PO XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576930
Název: Obec Vělopolí 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 13 459 704,46  3 196 824,17  10 262 880,29  8 640 833,39 
<br> A.Stálá aktiva 7 621 805,86  3 192 904,17  4 428 901,69  4 126 513,29 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 684 111,02  324 762,00  359 349,02  390 537,02 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 684 111,02  324 762,00  359 349,02  390 537,02 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 6 937 694,84  2 868 142,17  4 069 552,67  3 735 976,27 
<br> 1.Pozemky 031 416 328,01    416 328,01  401 508,01 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 4 761 364,61  2 171 656,45  2 589 708,16  2 401 218,76 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 235 436,00  60 241,00  175 195,00  184 433,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 636 244,72  636 244,72     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 888 321,50    888 321,50  748 816,50 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Maje...
bez názvu
Licence: D2PO XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576930
Název: Obec Vělopolí 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V současné účetní uzávěrce vyplývají změny účetních metod z přechodu na účetnictví státu, především dle vyhlášky č. 435/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011 a nových ČÚS č.703 a č.708,709,710 <.>
V roce 2016 došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
U DHM a DNM si zvolila ÚJ rovnoměrný odpis a měsíční účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Přepočet údajů v
cizích měnách není stanoven, protože nebyly realizovány platby v cizí měně. Peněžní fondy nejsou zřízeny, účetní jednotka o nich neúčtuje. Evidence majetku: DDHM 3 tis. - 40 tis. Kč, DHM nad 40
tis. Kč, DDNM 7 tis. - 60 tis. Kč, DNM nad 60 tis. Kč. Na podrozvahovou evidenci jsou účtovány drobné předměty v ceně od 1 tis. - 3 tis. Kč. Účetní jednotka netvořila rezervy. Obec nevlastní akcie
ani jiné cenné papíry. Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, protože žádný majetek neprodávala. Pro rok 2017 se tvoří opravné položky k pohledávkám za
platbu poplatku za komunální odpad, účtují se čtvrtletně, zrušení opravné položky se opět účtuje čtvrtletně. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala <.>
<br> 18.02.2019 10h28m47s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D2PO XCRGUPXA /...
bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX022HRU3
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí <,>
IČ 00576930 za rok 2018
<br>
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 13.2.2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
dne XX.X.2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Vělopolí <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 8.10.2018 <.>
<br>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 14.2.2019 <.>
<br>
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
<br> - Vladislava Latochová,starostka
- Ing.XXXXX XXXXXXXX,účetní
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne
11.12.2018 <.>
<br> Čj.: MSK 25836/2019
<br> Sp.zn.:
KON/7942/2018/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 25836/2019 Sp.zn.: KON/7942/2018/Sam
<br>
<br>
2/7
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692...
bez názvu
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA () provedení inventarizace majetku obce Vělopolí,IČO 00576930 k 31.12.2018 Obec: Vělopolí IČ: 00576930 Datum zpracování: 18.01.2019
<br> Řádná inventarizace byla provedena na základě inventumího plánu obce č.1/2019 ze dne 03.01.2019 <.>
<br> Inventura byla zahájena 17.01.2019 & ukončena 17.01.2019,byla provedena komisí ve složení XXXX XXXXXXXX (předseda),Mgr.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.XXX/XXlX Sb.a vnitroorganizační směrnice !( inventarizaci <.>
<br> 1.lnventarizačníčinnosti:
<br> 1.1 Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačni směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> 1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 17.01.2019,před provedením inventarizace.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 2.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k infomačním tokům Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek <.>
<br> 3.Informace () inventarizačních rozdílech a zaúčtovatelných rozdílech Nebyly shledány inventarizační rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku.Při inventarizaci nebyl nalezen žádný dosud neevidovaný majetek.Nebyly nalezeny věci poškozené <.>
<br> 4.Závěr Inventura veškerého majetku byla provedena skutečným zjištěním na místě (inventura fyzická),kromě budov,kde šlo o inventarizaci pouze dokladovou.Pohledávky a závazky byly inventarizovány rovněž pouze dokladové.Veškerý majetek obce je řádně evidován.Účetní zůstatky souhlasí se zůstatky vedenými v inventarizačníc...
bez názvu
Příjemce: Obec Vělopolí
<br> Kraj4: MORAVSKOSLEZSKÝ
<br> Poskytovatel3: -—-
<br> Kapitolal: Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých p
<br> vl-
<br> ruemc
<br> Příloha k dopisu Čj.MSK 9548/2019 ze dne 16.01.2019 vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 15.02.2019
<br> ům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací 5 výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spoluňnancovane' z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br>.-9
<br> v "Kč na dvě desetlnna r'ňíšta
<br> „,Předepsané výše C' akce účelový Čerpáno Vraceno V Skutečně použito vratky dotace při Ukazate' (Melem) znak C'S'o mna“ |< 31.12.2018 průlÉĚh" “"Í" "3 k 31.12.2018 finančním EDS/SMVS ucet kraje „.<.>,vyporadam a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 Dotace celkem 64 545,00 0,00 25 578,00 38 967,00 v tom:.<.> učelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta CR 98008 bir-5312018020145 32 359,00 0,00 12 278,00 20 081,00 uce'ove datace “' Vydala Spolana se SpU'ecnym' vo'bam' do 98187 MF-21343/2018/1201-15 32 186,00 0,00 13 300,00 18 886,00
<br> Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích
<br> Kontroloval (jméno,příjmení,telefon,e—mail): Vladislava Latochova',tel.č.558 694 359,urad©velopoli.cz Datum a podpis: 23.01.2019 „ -
<br> ' “*.-“AMW \! ) (% UČ
<br> Sestavil (jméno,příjmení,telefon,e-mail): XXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,urad©velopoli.cz Datum a podpis: 23.01.2019
<br> okres Frýdek-Místek
<br> LÍJĚB EC “.<.>.<.> a ši:
<br> »1-7.w
bez názvu
OBEC VĚLOPOLÍ
<br> Obecní úřad Vělopolí
<br> Vělopolí 48,739 59
<br>
Finanční dary poskytnuté z rozpočtu obce Vělopolí v roce 2018
<br> Příjemce
Účel poskytnutí
Rozpočet v Kč
Čerpání v Kč
<br> JK Vělopolí
činnost
30 000,-
30 000,-
<br> KD Střítež
činnost
10 000,-
10 000,-
<br> Kass
činnost
30 000,-
30 000,-
<br> MS Černá
činnost
30 000,-
30 000,-
<br> ČZS Vělopolí
činnost
20 000,-
20 000,-
<br> ČVS
činnost
5 000,-
5 000,-
<br> KS-SCH
činnost
10 000,-
10000,-
<br> Charita
činnost
3 000,-
3 000,-
<br> ZŠ Střítež
činnost
10 000,-
10 000,-
<br> Celkem
<br>
148 000,-
<br>
739 59 Vělopolí 48
<br> bank.spojení: 29827781/0100
<br> Czech Republic
<br> IČO: 00 57 69 30
<br> Tel.: +420 558 694 359
<br> www.velopoli.cz
<br> e-mail: urad@velopoli.cz
739 59 Vělopolí 48
<br> bank.spojení: 29827781/0100
<br> Czech Republic
<br> IČO: 00 57 69 30
<br> Tel.: +420 558 694 359
<br> www.velopoli.cz
<br> e-mail: urad@velopoli.cz
bez názvu
Licence: DŽPO strana 1/ 5
<br> Obec Vělopolí
<br> hx
<br> XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012013)
<br> Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> (v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00576930 název Obec Vělopolí ulice,č.p.č.p.48
<br> obec Vělopolí
<br> PSČ,pošta 739 59
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon 558 694 359
<br> fax
<br> e-maií urad©ve|opoli.cz WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů |I.Plnění rozpočtu výdajů III.Financování (zapožení vlastních úspor & cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně Vl.Majetek VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obci,DSO a vnitřní převody VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu státním fondům a Národnímu fondu IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno 5y5témem GINIS Express UCR [14.05.11 GORDIC Spol.s r.o <.>
<br> 11.03.2019 Ilh25m475
<br> Licence: DZPO
<br> |.PLN—ĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> XCRGBZUC / ZUC
<br> (01012018 / 01012018)
<br> Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy 3 004 000,00 3 097 967,00 3 511 967,32 Nedaňové příjmy 71 100,00 71 100,00 56 084,50 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 60 900,00 125 445,00 375 445,00 Příjmy celkem 3 136 000,00 3 294 512,00 3 945 496,82 Detailní výpls položek dle dmhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.650 000,00 655 000,00 793 239,58 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výdělčinností 20 000.00 20 000,00 18 667,54 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálvýnosů 65 000.00 65 000,00 73 787,87 111 Daně z příjmů fyzických osob 735 000,00 740 000,00 885 714,99 1 121 Daň z příjmů právnických osob 640 000,00 640 000,00 677 299,97 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 3 000,00 3 000,00 2 850,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3646229

Meta

Volby   Rozpočet   Rozpočet   Zákon 106/1999   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz