« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH22476/2019-16212
Č.j.: 63920/2019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne: 6.12.2019
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod
č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění opatření obecné povahy č.j <.>
41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 následovně:
<br>
I <.>
<br>
<br> Příloha č.1 opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019 ve znění
opatření obecné povahy č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019 se nahrazuje
přílohou č.1,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy <.>
<br>
II <.>
<br> Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky,kterou je
toto opatření obecné povahy oznámeno,na úřední desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
<br>
<br>
<br> 63920/2019-MZE-16212 2
<br>
III <.>
<br>
Toto opatření obecné povahy se zveřejní též na úředních deskách obecních úřadů obcí
s rozšířenou působností <.>
<br>
Odůvodnění:
Od vydání opatření obecné povahy č.j.18918/2019-MZE-16212 ze dne 3.4.2019,ve znění
opatření č.j.41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019,došlo ke změně okolností při vývoji
kalamitního poškození lesních porostů,na což reaguje Ministerstvo zemědělství touto
změnou <.>
<br> Ke změně přílohy č.1:
Ke změně...

Načteno

edesky.cz/d/3646220

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Vělopolí
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
30. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz