« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Mimořádné opatření k ochraně obyvatelstva prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění způsobené novým koronavirem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 3
<br> Praha,7.3.2020
<br> Č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019CHQN*
MZDRX019CHQN
<br>
<br>
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
<br> č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1
<br> písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku
<br> a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
<br> opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> Všem osobám s přechodným a trvalým pobytem v České republice pobývajícím
<br> na území České republiky nad 90 dní nebo zaměstnaným na území České republiky <,>
<br> které se v období od 7.března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do
<br> České republiky,se nařizuje,aby bezprostředně po návratu do České republiky
<br> oznámily tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem,svému
<br> registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství
<br> nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-li registrujícího poskytovatele <,>
<br> pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické
<br> lékařství pro děti a dorost <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 3
<br> Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
<br> praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje,aby u osob s přechodným a trvalým
<br> pobytem v České republice pobývajících na území České republiky nad 90 dní nebo
<br> zaměstnaným na území České republiky,které se v období od 7.března 2020 navrátí
<br> z pobytu na území Italské republiky do České republiky,rozhodli o karanténě podle § 2
<br> odst.7 písm.a) zákona č.258/2000 Sb.v délce 14 dnů <.>
<br>
<br...

Načteno

edesky.cz/d/3646007

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz