« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Závěrečný účet obce Vělopolí za rok 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Licence: D2PO ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kč) verze 01012018
Zpracoval: Ing.XXXXX XXXXXXXX Datum zpracování: XX.XX.XXXX Čas zpracování: XhXXm 7s Strana: 1
IČO: 00576930
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
<br> sestavený k 12/2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX I Č O
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky:
Obec Vělopolí
<br> I.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU %
OdPa XXX XXXXX po změnách počátku roku
a b X X X
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 650.000,00 655.000,00 793.239,58 122,04 121,11
0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 20.000,00 20.000,00 18.687,54 93,44 93,44
0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 65.000,00 65.000,00 73.787,87 113,52 113,52
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 640.000,00 640.000,00 677.299,97 105,83 105,83
0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 3.000,00 3.000,00 2.850,00 95,00 95,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.350.000,00 1.438.967,00 1.668.506,62 123,59 115,95
0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 4.500,00 4.500,00 323,00 7,18 7,18
0000 1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom 110.000,00 110.000,00 108.380,00 98,53 98,53
0000 1341 Poplatek ze psů 4.000,00 4.000,00 4.150,00 103,75 103,75
0000 1361 Správní poplatky 2.500,00 2.500,00 4.610,00 184,40 184,40
0000 1381 Daň z hazardních her 20.000,00 20.000,00 19.415,92 97,08 97,08
0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 12,70 ******* *******
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 135.000,00 135.000,00 140.704,12 104,23 104,23
0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 64.545,00 64.545,00 ******* 100,00
0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 60.900,00 60.900,00 60.900,00 100,00 100,00
<br> - - - - - - - - - - - - -...
bez názvu
OBEC VĚLOPOLÍ Vělopolí č.p.48,739 59 Střítež u Českého Těšína
<br> Obecní úřad Vělopolí na základě ustanovení 5 18 zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů zveřejnuje tuto
<br> Výroční zprávu
<br> o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb <.>,o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2018
<br> 1.Počet písemně podaných žádostí o informace Za rok 2018 byla u Obecního úřadu ve Vělopolí podána celkem 1 písemná žádost o poskytnutí informací.Obsah žádostí: - žádost o zaslání informací týkajících se GDPR
<br> Informace byly poskytnuté v zákonné lhůtě <.>
<br> 2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí V roce 2018 nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu Vělopolí o odmítnutí žádosti <.>
<br> 3.Opis podstatných části každého rozsudku soudu V roce 2018 nedošlo k přezkoumání rozhodnutí Obecního úřadu Vělopolí o odmítnutí žádosti soudem dle příslušných ustanovení zákona č.99/1963 sb <.>,občanský soudní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 4.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování zákona Za vyhodnocené období nebylo nutno zahajovat řízení o sankcích za nedodržování zákona o svobodném přístupu k informacím <.>
<br> 5.Další informace vztahující se k uplatňování zákona
<br> U Obecního úřadu Vělopolí je oblastí poskytování informací fyzickým a právnickým osobám věnována mimořádná pozornost <.>
<br> Ve Vělopolí dne 23.01.2019„
<br> f.-
<br> OBEC VÉLOPOLÍ 739 59 Vělopolí
<br> Latochová Vladislava Starostka obce
bez názvu
Licence: D2PO XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576930
Název: Obec Vělopolí 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 2 063 362,92    2 477 871,07   
<br> I.Náklady z činnosti 1 818 032,92    2 177 691,07   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 40 404,50    162 451,85   
<br> 2.Spotřeba energie 502 78 730,00    74 131,00   
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511 370 267,40    671 933,67   
<br> 9.Cestovné 512 3 647,00    5 209,00   
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 7 005,00    4 760,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 271 751,02    347 614,85   
<br> 13.Mzdové náklady 521 720 562,00    641 770,00   
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 209 603,00    174 235,00   
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 628,00    502,00   
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 9 067,00    12 234,00   
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 18.02.2019 10h28m11s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D2PO XCRGUVXA / VXA (01012018 / 01012018)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položk...
bez názvu
Licence: D2PO XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576930
Název: Obec Vělopolí 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 13 459 704,46  3 196 824,17  10 262 880,29  8 640 833,39 
<br> A.Stálá aktiva 7 621 805,86  3 192 904,17  4 428 901,69  4 126 513,29 
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 684 111,02  324 762,00  359 349,02  390 537,02 
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 684 111,02  324 762,00  359 349,02  390 537,02 
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 6 937 694,84  2 868 142,17  4 069 552,67  3 735 976,27 
<br> 1.Pozemky 031 416 328,01    416 328,01  401 508,01 
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021 4 761 364,61  2 171 656,45  2 589 708,16  2 401 218,76 
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 235 436,00  60 241,00  175 195,00  184 433,00 
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 636 244,72  636 244,72     
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 888 321,50    888 321,50  748 816,50 
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Maje...
bez názvu
Licence: D2PO XCRGUPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2018
IČO: 00576930
Název: Obec Vělopolí 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V současné účetní uzávěrce vyplývají změny účetních metod z přechodu na účetnictví státu, především dle vyhlášky č. 435/2010 Sb. s účinností od 1.1.2011 a nových ČÚS č.703 a č.708,709,710 <.>
V roce 2016 došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
U DHM a DNM si zvolila ÚJ rovnoměrný odpis a měsíční účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Přepočet údajů v
cizích měnách není stanoven, protože nebyly realizovány platby v cizí měně. Peněžní fondy nejsou zřízeny, účetní jednotka o nich neúčtuje. Evidence majetku: DDHM 3 tis. - 40 tis. Kč, DHM nad 40
tis. Kč, DDNM 7 tis. - 60 tis. Kč, DNM nad 60 tis. Kč. Na podrozvahovou evidenci jsou účtovány drobné předměty v ceně od 1 tis. - 3 tis. Kč. Účetní jednotka netvořila rezervy. Obec nevlastní akcie
ani jiné cenné papíry. Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, protože žádný majetek neprodávala. Pro rok 2017 se tvoří opravné položky k pohledávkám za
platbu poplatku za komunální odpad, účtují se čtvrtletně, zrušení opravné položky se opět účtuje čtvrtletně. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala <.>
<br> 18.02.2019 10h28m47s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D2PO XCRGUPXA /...
bez názvu
KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor podpory korporátního řízení a kontroly
28.října 117,702 18 Ostrava
<br>
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu
<br>
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.– centrála Praha
<br>
<br> fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č.účtu: 1650676349/0800
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny: Po,St 9.00-17.00; Út,Čt 9.00-14.30; Pá 9.00-13.00 www.msk.cz
<br>
<br> KUMSX022HRU3
<br>
<br>
<br>
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí <,>
IČ 00576930 za rok 2018
<br>
<br>
Na základě písemné žádosti ze dne 13.2.2018 provedla kontrolní skupina ve složení:
<br>
Kontrolní skupina Funkce Pověření č <.>
Identifikační
<br> karta č <.>
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX kontrolor pověřený řízením XXX/XX/XXXX XXXX
Ing.XXXXX XXXXXXXXXXX kontrolor XXX/XX/XXXX XXXX
<br>
dne XX.X.2019 přezkoumání hospodaření obce k datu 31.12.2018,místem provedení přezkoumání
hospodaření byl Obecní úřad Vělopolí <.>
<br>
Kontrolní úkon,jímž bylo přezkoumání zahájeno:
<br> - doručení oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2018 dne 8.10.2018 <.>
<br>
Poslední kontrolní úkon předcházející vyhotovení zprávy:
<br> - rekapitulace provedeného přezkoumání se zástupci obce dne 14.2.2019 <.>
<br>
Zástupci územního celku přítomni při realizaci přezkoumání hospodaření:
<br> - Vladislava Latochová,starostka
- Ing.XXXXX XXXXXXXX,účetní
<br>
Přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 bylo provedeno v rozsahu stanoveném zákonem č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších
předpisů (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) a v návaznosti na dílčí přezkoumání hospodaření vykonané dne
11.12.2018 <.>
<br> Čj.: MSK 25836/2019
<br> Sp.zn.:
KON/7942/2018/Sam
113.1 V10
<br>
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXXXX XXXXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
Fax: XXX XXX XXX
E-mail: posta@msk.cz
<br>
<br>
Čj.: MSK 25836/2019 Sp.zn.: KON/7942/2018/Sam
<br>
<br>
2/7
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692...
bez názvu
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA () provedení inventarizace majetku obce Vělopolí,IČO 00576930 k 31.12.2018 Obec: Vělopolí IČ: 00576930 Datum zpracování: 18.01.2019
<br> Řádná inventarizace byla provedena na základě inventumího plánu obce č.1/2019 ze dne 03.01.2019 <.>
<br> Inventura byla zahájena 17.01.2019 & ukončena 17.01.2019,byla provedena komisí ve složení XXXX XXXXXXXX (předseda),Mgr.XXXXX XXXXXX,Bc.XXXXXXXX XXXXXX <.>
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.XXX/XXlX Sb.a vnitroorganizační směrnice !( inventarizaci <.>
<br> 1.lnventarizačníčinnosti:
<br> 1.1 Plán inventur Plán inventur byl včas zpracován a řádně schválen.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou a vnitroorganizačni směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> 1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 17.01.2019,před provedením inventarizace.Provedení proškolení je doloženo prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br> 2.Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k infomačním tokům Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.U inventur byly vždy osoby odpovědné za majetek <.>
<br> 3.Informace () inventarizačních rozdílech a zaúčtovatelných rozdílech Nebyly shledány inventarizační rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem majetku.Při inventarizaci nebyl nalezen žádný dosud neevidovaný majetek.Nebyly nalezeny věci poškozené <.>
<br> 4.Závěr Inventura veškerého majetku byla provedena skutečným zjištěním na místě (inventura fyzická),kromě budov,kde šlo o inventarizaci pouze dokladovou.Pohledávky a závazky byly inventarizovány rovněž pouze dokladové.Veškerý majetek obce je řádně evidován.Účetní zůstatky souhlasí se zůstatky vedenými v inventarizačníc...
bez názvu
Příjemce: Obec Vělopolí
<br> Kraj4: MORAVSKOSLEZSKÝ
<br> Poskytovatel3: -—-
<br> Kapitolal: Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv
<br> Finanční vypořádání dotací poskytnutých p
<br> vl-
<br> ruemc
<br> Příloha k dopisu Čj.MSK 9548/2019 ze dne 16.01.2019 vyplněnou tabulku doručte nejpozději do 15.02.2019
<br> ům prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv
<br> Část A.Finanční vypořádání dotací 5 výjimkou dotací na programové financování,na projekty výzkumu,vývoje a inovací a na projekty spoluňnancovane' z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
<br>.-9
<br> v "Kč na dvě desetlnna r'ňíšta
<br> „,Předepsané výše C' akce účelový Čerpáno Vraceno V Skutečně použito vratky dotace při Ukazate' (Melem) znak C'S'o mna“ |< 31.12.2018 průlÉĚh" “"Í" "3 k 31.12.2018 finančním EDS/SMVS ucet kraje „.<.>,vyporadam a b c d 1 2 3 4 = 1 - 2 - 3 Dotace celkem 64 545,00 0,00 25 578,00 38 967,00 v tom:.<.> učelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta CR 98008 bir-5312018020145 32 359,00 0,00 12 278,00 20 081,00 uce'ove datace “' Vydala Spolana se SpU'ecnym' vo'bam' do 98187 MF-21343/2018/1201-15 32 186,00 0,00 13 300,00 18 886,00
<br> Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích
<br> Kontroloval (jméno,příjmení,telefon,e—mail): Vladislava Latochova',tel.č.558 694 359,urad©velopoli.cz Datum a podpis: 23.01.2019 „ -
<br> ' “*.-“AMW \! ) (% UČ
<br> Sestavil (jméno,příjmení,telefon,e-mail): XXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,urad©velopoli.cz Datum a podpis: 23.01.2019
<br> okres Frýdek-Místek
<br> LÍJĚB EC “.<.>.<.> a ši:
<br> »1-7.w
bez názvu
OBEC VĚLOPOLÍ
<br> Obecní úřad Vělopolí
<br> Vělopolí 48,739 59
<br>
Finanční dary poskytnuté z rozpočtu obce Vělopolí v roce 2018
<br> Příjemce
Účel poskytnutí
Rozpočet v Kč
Čerpání v Kč
<br> JK Vělopolí
činnost
30 000,-
30 000,-
<br> KD Střítež
činnost
10 000,-
10 000,-
<br> Kass
činnost
30 000,-
30 000,-
<br> MS Černá
činnost
30 000,-
30 000,-
<br> ČZS Vělopolí
činnost
20 000,-
20 000,-
<br> ČVS
činnost
5 000,-
5 000,-
<br> KS-SCH
činnost
10 000,-
10000,-
<br> Charita
činnost
3 000,-
3 000,-
<br> ZŠ Střítež
činnost
10 000,-
10 000,-
<br> Celkem
<br>
148 000,-
<br>
739 59 Vělopolí 48
<br> bank.spojení: 29827781/0100
<br> Czech Republic
<br> IČO: 00 57 69 30
<br> Tel.: +420 558 694 359
<br> www.velopoli.cz
<br> e-mail: urad@velopoli.cz
739 59 Vělopolí 48
<br> bank.spojení: 29827781/0100
<br> Czech Republic
<br> IČO: 00 57 69 30
<br> Tel.: +420 558 694 359
<br> www.velopoli.cz
<br> e-mail: urad@velopoli.cz
bez názvu
Licence: D2PO
strana / 1
XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br>
Obec Vělopolí
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br>
(v Kč)
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.03.2019 11h25m47s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo
00576930
<br> název
Obec Vělopolí
<br> ulice,č.p <.>
č.p.48
<br> obec
Vělopolí
<br> PSČ,pošta
739 59
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
558 694 359
<br> fax
<br>
e-mail
urad@velopoli.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
Licence: D2PO
strana / 2
XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.03.2019 11h25m47s
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.03.2019 11h25m47s
<br>
I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> Licence: D2PO
strana /
XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.03.2019 11h25m47s
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.11.03.2019 11h25m47s
Daňové příjmy
3 004 000,00
3 097 967,00
3 511 967,32
Nedaňové příjmy
71 100,00
71 100,00
58 084,50
Kapitálové příjmy
<br>
<br> Přijaté transfery
60 900,00
125 445,00
375 445,00
Příjmy celkem
...

Načteno

edesky.cz/d/3644521

Meta

Rozpočet   Volby   Rozpočet   Zákon 106/1999   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz