« Najít podobné dokumenty

Obec Lesná (okres Pelhřimov) - Zápis č.9/2020 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 2.3.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lesná (okres Pelhřimov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.9/2020 z jednání zastupitelstva obce Lesná konaného 2.3.2020
Zápis č.9/2020 z jednání zastupitelstva Obce Lesná konaného dne 2.3.2020 V budově OÚ Lesná
<br> Přítomni: XXXXX XXXXXXXXX,XXXXXXX XXXXXX,XXXX XXXXXXXX,Zuzánková Žaneta,XXXX XXXXXXXXX,XXXX XXXXXXXX
<br> Omluveni: Kosová Vladimíra
<br> Ověřitelé zápisu: XXXX XXXXXXXX,XXXX XXXXXXXXX
<br> Zapisovatel: XXXXXXX XXXXXX
<br> Hosté: Berková Zdena,XXXXXXX XXXXX,XXXXXXX XXXXXXXX,Zelenka J iří
<br> Zaháiení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Lesná (dále též jako „ zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 19.00 hodin panem starostou Jindřichem Jírou (dále jako předsedající).Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval,že přítomno je 6 členů zastupitelstva (z celkového počtu 7 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopne' (& 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> I.Určení ověřovz_1t_elů a zapisovatele
<br> Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a p.XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Miluší Háj kovou <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Lesná určuje ověřovatele-m zápisu p.XXXXXXXXX XXXXX a XXXX XXXXXXXXX XXXXX,zapisovatelkou p.Miluši Hájkovou <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro 6,Proti 0 Zdrželi se 0
<br> Usnesení č.66 bylo schváleno <.>
<br> II.Schválení programu
<br> Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce <.>
<br> K návrhu programu byly vzneseny návrhy na doplnění bodu programu 0 bod 8 —Žádost o poskytnutí dotace z Fondu Vysočina.Před hlasováním dal předsedající možnost vyjádřit se všem přítomným <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Lesná schvaluje následující program zasedání:
<br> 1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> 2) Schválení programu
<br> 3) Rozpočtové opatření č.11
<br> 4) Zpráva 'o inventarizaci majetku obce Lesná
<br> 5) Rozpočet obce Lesná na rok 2020
<br> 6) Projednání investičních akcí na rok 2020
<br> 7) Zpráva kontrolního výb...

Načteno

edesky.cz/d/3640598

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Lesná (okres Pelhřimov)
21. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
20. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Lesná (okres Pelhřimov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz