« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Volby do EP - informace o hlasování - český, polský a slovenský jazyk

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
INFORMACE O ZÁSADÁCH A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky
<br> pátek 24.května 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
<br> sobota 25.května 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin
<br> Voličem je
<br>  občan ČR,který alespoň 25.května 2019 dosáhne věku 18 let <,>
 občan jiného členského státu EU,který alespoň 25.května 2019 dosáhne věku 18 let a je
<br> nejméně od 10.dubna 2019 přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území
<br> ČR <.>
<br> Volič může hlasovat,pouze pokud je zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a
<br>  nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
 nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva <.>
<br> Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech <.>
<br> Prokazování totožnosti
<br> Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství.Občan ČR tak
<br> učiní platným občanským průkazem,platným cestovním,diplomatickým nebo služebním
<br> pasem České republiky anebo cestovním průkazem.Občan jiného členského státu EU tak
<br> učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu,cestovním pasem nebo občanským
<br> průkazem <.>
<br> Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství,nebude mu hlasování umožněno <.>
<br> Hlasovací lístky
<br> Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně.Na každém
<br> hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidujícího subjektu určené losem.Dodané hlasovací
<br> lístky nemusí tvořit úplnou číselnou řadu,pokud některá kandidátní listina nebyla
<br> zaregistrována ani na základě přezkumu soudem.Taky pořadové číslo kandidáta,který byl
<br> při registraci škrtnut,zůstává na hlasovacím lístku neobsazené <.>
<br> Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických hnutích je na hlasovacím lístku
<br> uveden zkratkou; seznam zkratek je součástí sady hlasovacích lístků <.>
<br> Vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
<br> Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury...
bez názvu
slovenština
<br> INFORMÁCIE O ZÁSADÁCH A SPÔSOBE HLASOVANIA
Voľby do Európskeho parlamentu na území Českej republiky
<br> piatok 24.mája 2019 od 14.00 hod.do 22.00 hod <.>
sobota 25.mája 2019 od 8.00 hod.do 14.00 hod <.>
<br> Voličom je
� občan ČR,ktorý aspoň 25.mája 2019 dosiahne vek 18 rokov <,>
� občan iného členského štátu EÚ,ktorý aspoň 25.mája 2019 dosiahne vek 18 rokov a je najmenej
<br> od 10.apríla 2019 prihlásený na trvalý alebo prechodný pobyt na území ČR <.>
<br> Volič môže hlasovať,iba ak je zapísaný v zozname voličov pre voľby do EP a
� nemá obmedzenú slobodu z dôvodu ochrany zdravia
� nemá obmedzenú svojprávnosť na výkon volebného práva <.>
<br> Hlasovanie prebieha iba na území ČR vo volebných miestnostiach <.>
<br> Preukazovanie totožnosti
Volič musí vo volebnej miestnosti preukázať svoju totožnosť a štátne občianstvo.Občan ČR tak urobí
platným občianskym preukazom,platným cestovným,diplomatickým alebo služobným pasom Českej
republiky alebo cestovným preukazom.Občan iného členského štátu EÚ tak urobí napríklad preukazom
o povolení na trvalý pobyt,cestovným pasom alebo občianskym preukazom <.>
<br> Ak volič nepreukáže svoju totožnosť a štátne občianstvo,nebude mu hlasovanie umožnené <.>
<br> Hlasovacie lístky
Hlasovacie lístky sú vytlačené pre každý kandidujúci subjekt samostatne.Na každom hlasovacom lístku
je uvedené číslo kandidujúceho subjektu určené žrebom.Dodané hlasovacie lístky nemusia tvoriť úplný
číselný rad,ak niektorá kandidátska listina nebola zaregistrovaná ani na základe prieskumu súdom.Aj
poradové číslo kandidáta,ktorý bol pri registrácii škrtnutý,zostáva na hlasovacom lístku neobsadené <.>
<br> Údaj o členstve kandidátov v politických stranách a politických hnutiach je na hlasovacom lístku
uvedený skratkou; zoznam skratiek je súčasťou súboru hlasovacích lístkov <.>
<br> Vzdanie sa kandidatúry alebo odvolanie kandidáta
Vo volebnej miestnosti sa zverejňujú informácie o prípadnom vzdaní sa kandidatúry,odvolaní kandidáta
alebo o XXX,že ...
bez názvu
polština
<br> INFORMACJE O ZASADACH I SPOSOBIE GŁOSOWANIA
Wybory do Parlamentu Europejskiego na terenie Republiki Czeskiej
<br> piątek 24 maja 2019 r.od g.14:00 do g.22:00
sobota 25 maja 2019 r.od g.8:00 do g.14:00
<br> Wyborcą jest
� obywatel Republiki Czeskiej,który najpóźniej 25 maja 2019 r.osiągnie wiek 18 lat <,>
� obywatel innego państwa członkowskiego UE,który najpóźniej 25 maja 2019 r.osiągnie wiek 18 lat
<br> i który jest co najmniej od 10 kwietnia 2019 r.zameldowany na pobyt stały lub tymczasowy na
terenie Republiki Czeskiej <.>
<br> Wyborca może głosować tylko wtedy,jeżeli jest zapisany na liście wyborców wyborów do PE i
� nie ma ograniczonej wolności z powodu ochrony zdrowia
� nie ma ograniczonej zdolności prawnej do czynnego prawa wyborczego <.>
<br> Głosowanie odbywa się wyłącznie w lokalach wyborczych na terytorium Republiki Czeskiej <.>
<br> Potwierdzanie tożsamości
Wyborca w lokalu wyborczym musi potwierdzić swoją tożsamość oraz obywatelstwo.Obywatel
Republiki Czeskiej dokona tego przez okazanie ważnego dowodu osobistego,ważnego paszportu <,>
paszportu dyplomatycznego lub służbowego Republiki Czeskiej lub innego dowodu podróżniczego <,>
Obywatel innego państwa członkowskiego UE dokona tego przez okazanie na przykład dokumentu o
pozwoleniu na zameldowanie na pobyt stały,paszportu lub dowodu osobistego <.>
<br> Jeżeli wyborca nie potwierdzi swojej tożsamości oraz posiadania obywatelstwa,głosowanie nie
zostanie mu umożliwione <.>
<br> Karty do głosowania
Karty do głosowania zostały dla każdego podmiotu kandydującego wydrukowane osobno.Na każdej
karcie do głosowania wymieniony jest losowo wybrany numer podmiotu kandydującego.Dostarczone
karty do głosowania nie muszą tworzyć pełnej serii liczb,jeżeli któraś z list kandydatów nie została
zarejestrowana nawet po rozpatrzeniu przez sąd.Taki numer porządkowy kandydata,który został w
czasie rejestracji skreślony,zostaje na karcie do głosowania niezajęty <.>
<br> Informacja o członkostwie kandydatów w parti...

Načteno

edesky.cz/d/3640482

Meta

Volby   Volby   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz