« Najít podobné dokumenty

Obec Horušice - Výroční zpráva za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horušice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2019
Obec HoruSice Horu5ice 23,285 73 Horu5ice,le:00640352 Vri rocn ( zpr|va za rok 2019 o dinnosti obce Horuiice v oblasti poskytovdniinformacidle 5 18 zdkona d.t06/1999 Sb <.>,o svobodn6m piistupu k informacim,ve zndnipozdEj5ich piedpis0 a) poiet podan'fch iddosti o informace a poiet vydan'fch rozhodnuti o odmitnuti iddosti - podet Zddostio informace dle InfZ,kter6 obec obdrZela v roce 2019: t - podet rozhodnutio odmitnuti Zddosti: 0 b) poiet podan'fch odvol6ni proti rozhodnuti: c) opis podstatnfch iiisti kaid6ho rozsudku soudu ve v6ci piezkoumdni zdkonnosti rozhodnuti povinn6ho subjektu o odmitnuti iSdosti o poskytnuti informace a piehled v5ech v'fdaj0,kter6 povinn'i subjekt vynaloiil v souvislosti se soudnimi iizenimi o prdvech a povinnostech podle tohoto z6kona,a to vietn6 ndkladfi na sv6 vlastni zam6stnance a ndklad0 na pr6vni zastoupeni - i5dni1 rozsudek ve v6ci piezkoumdnf z6konnosti rozhodnuti obce o odmitnuti Zddosti o poskytnuti informace nebyl v roce 2019 vyddn d) v'fiet poskytnut'fch v'fhradnich licenci,vietnE odfrvodn6ni nezbytnosti poskytnuti v'fhradni licence - vtihradni licence v roce 2019 nebyly poskytnuty e) poiet stiinosti podan,fch podle 5 16a InfZ,dfivody jejich poddni a struin'f popis zp&sobu jejich vyiizeni - poiet stiZnostipodanlich dle $ 1-6a lnZ: 0 0 f) dalSi informace vzta'hujici se k uplatfiov6ni tohoto zdkona - obec jako povinnf subjekt vyiizuje iddosti o informace vztahujici se k jeji pr3sobnosti dle lnfZ,l6dostije moZne poddvat ristnd nebo pisemnE adresovat jak na adresu obecniho iliadu,tak na elektronickou podatelnu obce,Zddost musisplfiovat nSleZitosti S 14 InfZ V Horuiicich dne 27.2.2020 OBEC HORUSICE 6.P.23 28573 Horu$ice Pozndmko: Zkrotkou,<,> lnfZ" pouiitou v tomto dokumentu je myilen zdkon i.106/1999 Sb <.>,o svobodndm piistupu k informacim,ve zndni pozddjiich piedpisrt <.>

Načteno

edesky.cz/d/3640171

Meta

Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horušice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz