« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 27.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 27.pdf
Magistrát města Ostravy útvar hlavního architekta a stavebního řádu
<br> Vaše značka:
<br> Ze dne: o.j.: Six/ion00738/20/UnAa5Ř/Rúž e sp.zn.: S-SMO/658244/19/UHAaSŘ/12 — Dle rozdělovníku - Vyřizuje: lng.PavlaRůžiěková Telefon: +420 599 443 180 E-mail: pruzíckovaíngtravacz J Datum: 2020—02-27
<br> VEŘEJNÁ WHLÁŠKA
<br> Oznámení o projednávání návrhu územního opatření o stavební uzávěře č.<.>.<.>.l.<.> výzva k uplatnění písemných připomínek nebo písemných námitek
<br> Rada města Ostravy.příslušná dle _Q' 6 odst.6 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu.ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).v souladu s š 97 odst.].za použití ustanovení š 98 a g“ 99 stavebního zákona a ve Spojení s ustanovením Š 171 až l74 zákona č.500/2004 Sb.<.> správní řád.ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně podle š 17 vyhlášky č.503/2006 Sb.<.> o podrobnější úpravě územního rozhodování.územního opatření a stavebního řádu.ve znění platných předpisů.vydává opatření 0 stavební uzávěře jako opatření obecné povahy; jestliže bylo rozhodnuto o pořízení územně plánovací dokumentace nebo její změny a stavební činnost ve vymezeném územi.by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití podle připravované územně plánovací dokumentace <.>
<br> Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo dne 18.9.2019 usnesením č.0519/ZM1822/8 o pořízení změny Uzemniho plánu Ostravy na základě návrhu městského obvodu Radvanice a Bartovice.Změna bude řešit omezení skladování sypkých materiálu na území města Ostravy <.>
<br> Magistrát města Ostravy.útvar hlavního architekta a Stavebního řádu jako pořizovatel územního plánu města Ostravy.příslušný dle ust.© 6 odst.1 písm.a) stavebního zákona byl pověřen zpracováním návrhu územního opatření 0 stavební uzávěře č.<.>.<.> /.<.>.který nyní doručuje veřejnou vyhláškou podle š 25 správního řádu <.>
<br> Návrh územního opatření 0 stavební uzávěře č.<.>.<.>.<.>./ bude vystaven kveřejnému nahlédnutí od 3.3.2020 do 3.4.2020 na:
<br> — Magistrátu mě...

Načteno

edesky.cz/d/3632379

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
02. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz