« Najít podobné dokumenty

Liberecký kraj - Stanovení OOP - I/14 Budovatelů JBC

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

OPKe_19101_141_OOP_I14_Budovatelu_I_etapa.pdf
1 / 4 Krajský úřad Libereckého kraje
U Jezu 642/2a • 461 80 Liberec 2 • tel.: + 420 485 226 610 • fax: + 420 485 226 272
<br> e-mail: podatelna@kraj-lbc.cz • www.kraj-lbc.cz • IČ: 70891508 • DIČ: CZ70891508 Datová
<br> schránka: c5kbvkw
<br> Krajský úřad Libereckého kraje
<br> odbor dopravy
<br> Adresáti dle rozdělovníku
<br>
<br>
NAŠE ZNAČKA OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA/LINKA/E-MAIL LIBEREC
OD 141/2020 KULK 19101/2020/280.4/Pp Bc.XXXXX XXXXXXX /XXX/
<br> pavel.prousek@kraj-lbc.cz
XX.2.2020
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 a I/65
<br> Krajský úřad Libereckého kraje,odbor dopravy (dále jen „KÚ LK“),podle ust.§ 61 zákona č <.>
<br> 361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění
<br> pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),na základě žádosti ze dne 16.1.2020 <,>
<br> kterou podalo Statutární město Jablonec nad Nisou,se sídlem Mírové náměstí 3100/19,467 51
<br> Jablonec nad Nisou,IČO: 00262340 (dále jen „žadatel“),které je zastoupeno na základě pověření
<br> ze dne 2.4.2013 pracovníkem oddělení investiční výstavby Magistrátu města Jablonec nad Nisou
<br> Ing.Pavlem Slukou,o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/14,z důvodu provádění
<br> výkopových prací za účelem vybudování dešťové kanalizace společně s rekonstrukcí sítí kanalizace
<br> splaškové a plynovodu v rámci akce s názvem „Dešťová kanalizace Jablonec CENTRUM – I.ETAPA
<br> Jablonec nad Nisou“,jako příslušný krajský úřad podle ust.§ 124 odst.4 písm.b) zákona o silničním
<br> provozu,za použití ust.§ 171 a 173 zákona č.500/2004 Sb <.>,správního řádu,ve znění pozdějších
<br> předpisů (dále jen „správní řád“),podle ust.§ 77 odst.1 písm.b) zákona o silničním provozu,a po
<br> předchozím souhlasu od majetkového správce komunikace,kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR <,>
<br> se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4,zastoupené organizač...
DIO_Budovatelu_JBC.pdf
------—q_qůg„n__l_
<br> _ a i.<.> " „ f---FĚ-v.<.>
<br> „202107083 < _.„ __ - „.i; ' GLOZ ZL os oc: BLOZ ZL !% C]O HOlNVNClElF Od A\z _ ' man “9 'u_ I'llNdCl EOVčld ANG S + Z OHOJ.Z EINJEIQA OZOZ't'O'SL OCI 'EO't'L CIO 32
<br>.43,'— unmasgumgz.IOI'ln !NAOJ.$Od l\ LL VN ZOAOHd usnuagd BZDW F_\WdCI ZBOVWHOANI vuza
<br> | (awnlzynma - vxmnxnoa 20Aoud oaaN) aznox VAONMHEIJ.= mamma
<br> IGI-In A EOWd amu LVH!GOHd 00008 3008 OLWOL A MVSAV 'ZZOZ 3008 A |: VNVAONV'Id !|“ NPINS CIO SWH "IBOXE A :!NaNHOZ
<br>.3.1.13 'ZNI l$"IVCl ANBZO'IH M9 NOHOW lOVZHVNVM nOAOL$EICl S nHaem
<br> OZOZIL L'QO ILSEWVN WBXSNEINV V VNNEIMDOS ' !N'IŠLSOM ' CHELLVAOCIHG 3 VN EIC EONBLEH ' OZOZILL ' 90 liSšWVN OH3>iSN3NV LL$IAOMHVd VN EC OZOZISO ' 20 [HELVAOCIHS ' lNAOl$Od 1? VN 32
<br> angvmsnuo 'mouvwaHos ANEI'ISEEMVZ nosr aus amu/„w iÁM WVNZ
<br> !NGOA EA 01.80" VAVHdO
<br> _ %“ _.__ "Z?- _ pb).“ "if :“ _
<br> ' 5an n 1:3! 'er057 -.__ť ? _; '%n l.'
<br> SZOZ ' LZOZ 'lVNlWHEU._ OZOZ 3L$1N3AVLS _ OZOZ VAOM$V1dS _ OZOZ GOAONÁ'Id _
<br> zzoz BOVZHVNW 1.330 _ ozoz CIO/\OCIOA _
<br> ' * za." "._ _ __ __ __š.<.> ____ ' WS ': ĚŠ '! ( 14 : ".; ' | % žE anéillí- ' ; v'r— f,; _ „i.<.> < \ _i ' || ; _.__ -.: * | _ ___ __________ _: _— ŠL _ “ji.-“ „„ ___ P A".a v š ! ! nr'Šosmsmo.5 _ "w ; “ „O.-; 132122 i.% - Ě “3 JÉ“.<.> “Í -.š,Í [““"—illíljgťí ; J ' nHlNÉIÍ) oeu0|qer GÚQZHBUBX BAOJŠ
<br> ZLM'Q E)V\|H ' ÁEDONNI V SAS 3919 + “OSW DBÚ 39UOIQBF VdVLEI '" 9 'l ' V\I
<br> u.<.> :aš'“ „& _; =£;_„„„ <.>,_; __
<br> aus: _ ““%Š f $,: „Q.—',f_w'gg; cg: na fa _ __
<br> É.' \ ma' ),<.>,<,>
<br> * ili—niz _ ' __ ' ' © (mu “ „*
<br> *.-
<br> ' r " __ _ _ __ __ : “.:-:.' sílil—' „|_ _— ) „.<.> =„______ šaman \ ______ _.N ' :; "_ -„ ' A.<.> “ _.' a -: _.__ ' '.||$
<br> OZOZ/IO za 33v2nv_n_i>
<br> (.<.> I.<.>.! | „A.—Wu A;
<br> SVHL | Řsvm
<br> X Wow (IHW
<br>.<.> o _n.<.> “.<.>.<.>.x.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.p.<.>.<.>.: :.».<.> I <.>,i.l.'._.<.>.|.<.>.<.>.A.<.> I.<.>.- -.<.>.<.>.<.>,<.> N.<.>.<.>.;.<.>.J L a.<...

Načteno

edesky.cz/d/3631695

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Liberecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz