« Najít podobné dokumenty

Liberecký kraj - 02-Smlouva 1208, Poledňáková- KD III

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Liberecký kraj.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1208_Polednakova.pdf
* * ** EVROPSKÁ UNIE Fond soudržnosti * * ** OP životní prostředí
<br> Ministerstvo životního prostředí
<br> *** *
<br> Smlouva o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III
<br> č.OLP/55190019 Smluvní strany: Liberecký kraj se sídlem : U Jezu 642/2a,460 01 Liberec 2 zastoupený : Martinem Půtou,hejtmanem na základě plné moci Ing.Radkou Loučkovou Kotasovou,členkou rady kraje pověřenou vedením resortu hospodářského a regionálního „ rozvoje,evropských projektů a územního plánování ICQ : 70891508 DIC : CZ70891508 bankovní spojení : Komerční banka,a.s.číslo účtu : 115-9752130247/0100 dále jen „poskytovatel“ na straně jedné a jméno,příjmení : Zuzana Poledňáková
<br> adresa trvalého bydliště : _ Josefův Důl
<br> korespondenční adresa
<br> datum narození : “1 967
<br> bankovníspojení =— čísloúčw =— dále jen „příjemce“
<br> na straně druhé
<br> uzavřely níže uvedeného dne,měsíce a roku v souladu s 5159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,podle zákona č.129/2000 Sb <.>,o krajích,ve znění pozdějších předpisů a zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů tuto
<br> veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace z programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji III <.>
<br> _2-
<br> Článek 1.Předmět a účel smlouvy
<br> 1.Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace na projekt s registračním číslem 1208,který byl schválen Radou Libereckého kraje,usnesením č.2313/19/mRK ze dne 16.12.2019 <.>
<br> Účelem projektu je snížení emisí zlokálního vytápění domácností podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi znečišťujících látek <.>
<br> 2.Předmětem projektu je: výměna zastaralých spalovacích zařízení na tuhá paliva vdomácnostech podílejících se na znečištění ovzduší za zdroj vytápění splňující požadavky Nařízení Komise EU,kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES (Ekodesign) a jejich pr...

Načteno

edesky.cz/d/3631694

Meta

EIA   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Liberecký kraj      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz