« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovec nad Moravicí - Záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovec nad Moravicí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde k nahlédnutí
0 B E C Leskovec nad Moravicí
<br> Leskovec nad Moravicí č.42,793 68 pošta Dvorce
<br> č.j.LESK-130/2020
<br> OBEC Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní
<br> OKRES: (77.0801 Bruntál,3801 OBEC: 5975/16 Leskovec nad Moravicí T.IS'I' VLASTNTCTVÍ 146 '.*Í'."JV,IJZMÍ: 680010 Leskovec nad Moravicl *P()71142M111K* Parcela Výměralmžž J Druh pozemku Zpusob využití KN 978/15 630(část cca 350) ostatní plocha manipulační pl.KN 978/5 2104(část cca 50) trvalý travní porost
<br> Obec Leskovec nad Moravicí vyhlašuje záměr na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části pozemků parc.č.978/15 a parc.č.978/5 v k.ú.Leskovec nad Moravicí o předpokládané výměře 400 m2- přesná výměra bude stanovena dle geometrického plánu- za účelem výstavby parkoviště za cenu 100 Kč/m2 plus náklady s prodejem spojené a za podmínky,že účelu bude dosaženo nejpozději do tří let od podpisu smlouvy <.>
<br> Písemné nabídky na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě za budoucí kupní cenu ve výši nejméně 100 Kč/m2 mohou předložit zájemci v uzavřené obálce označené: <.>,Budoucí prodej pozemků KN 978/ 15 a KN 978/5 — NEOTVÍRAT“ do 19.3.2020 a to poštou nebo předat osobně do kanceláře obecního úřadu v Leskovci nad Moravicí nejpozději do 15:00 hodin <.>
<br> V Lcskovci nad Moravicí 2.března 2020
<br>.uřich Buťák starosta obce Přílohy: Zákres pozemků
<br> Vyvěšeno : 2.3.2020
<br> Sejmuto :
<br> Telefon: 554 731 001,e-mail: obec©leskovecnadmoravici.eu„ IČ: 00296155.č.ú.: 5529771/0100
<br> 978/5
<br> LEGCNDASITUACE :! mmmmwm [::] Wm
<br> [: mym “ umvnovww % MWWM
<br> „,„ “a _ Rehor
<br> mnu um- „.br—m _ Muammar-Elias m?; až: mmal— “" mají:“ mammmum “"“ um,“ PNRKWAOÍ STÁNÍ PRO 60 LEBKOVEC NAD mm u.<.> „* 327.703 u GMW NAD HORN/ld "_ w ___
<br> »
<br> KOORDNAČNÍ SITUACE
<br> C-MWKREKY

Načteno

edesky.cz/d/3628673


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovec nad Moravicí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz