« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí - stavební povolení: Plzeň, TR Slovany oprava budovy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-20787.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 28.2.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/20787/19/IvMa
<br> Č.J.: UMO2/04131/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 2.3.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXX XXXXXXXX
<br> XX XXX XXXX
<br> mayerova@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> STAVEBNÍ POVOLENÍ
<br> doručováno formou veřejné vyhlášky
<br>
<br>
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve stavebním řízení
<br> přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení,kterou dne 9.12.2019
<br> podal
<br> ČEZ Distribuce a.s <.>,IČO 24729035,Teplická 874/8,Děčín IV-Podmokly,405 02 Děčín 2 <,>
<br> kterého zastupuje ENERGON Dobříš,s.r.o <.>,IČO 25727362,Dobříš 1665,263 01 Dobříš
<br> (dále jen "stavebník"),a na základě tohoto přezkoumání:
<br>
<br> I.Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> s t a v e b n í p o v o l e n í
<br> na stavbu:
<br> Plzeň,TR Slovany oprava budovy
<br> Plzeň,Východní Předměstí č.p.867,Slovanská alej 33
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.3958/2 (ostatní plocha),3958/3 (zastavěná plocha a nádvoří) <,>
<br> 3958/4 (ostatní plocha),3958/19 (ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> - stavební úpravy budovy TR Slovany s č.p.867 na pozemku parc.č.3958/3 v k.ú.Plzeň <,>
<br> - stavba je členěna na tyto stavební a inženýrské objekty:
<br>  SO-200 Demolice
<br>  SO-520 Stavební část trafostanice
<br>  SO- 690 Vnitřní komunikace
<br> SO-200 Demolice
<br> - demolice stání transformátor...

Načteno

edesky.cz/d/3626835

Meta

Stavby   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz