« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 26.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 26.pdf
112
<br> Stam í ěetoOstrav'.v.v:,mummTw Ostrava—J; Vyberove rizeni úřad městského obvodu
<br> Oznámení výběrového řízení č.7/2020
<br> Ststutámí město Ostrava,tajemník Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih,Homí 79113,700 30 Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje výběrové řízení na místo:
<br> úředníka odboru majetkového
<br> s náplní práce - mferentlka oddělení smluvních vztahů — zaměstnanec zabezpečuje výkon působnosti městského obvodu při zajišťování správy nemuítých vě ;í v majetku obce,jejich nabývání,pronájmu,výpůjček,prodeje a jiných forem disponování s tímto majetkem,zřizování a výmazu věcných břemen a souhlasů s umístěním staveb a vstupu na pozemky,provádí kontrolu uzavřených smluvních vztahů ve vztahu ke svěřenému majetku,zpracovává materiáty pro orgány městského obvodu a plní jejich usnesení
<br> Platové třída: 9 v souladu s nařízením viády č.3411201? Sb <.>,o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě (19 730.— Kč — 28 920; Kč pooíe délky uznané praxe); možnost postupného přiznání osobního příplatku v souíadu s $ 131 zákona &.26212006 Sb <.>,zákoník práce <,>
<br> v.<.> <.>
<br> ve znění pozdejsuch předpisů Místo výkonu práce: Statutámí město Ostrava,městský obvod Ostrava—Jih Počet obsazovaných mist úředníků: 1 —- pracovní poměr na dol:.! rvemčitou Předpokládaný tennin nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle domíuvy Předpoklady ve smyslu 5 4 zákona č.31212002 Sb <.>,o úřednících územních samosprávných celků.ve znění pozdějších předpisů Požadavky: vyšší odbomé vzdělání nebo střední vzděiání s maturitu.zkouškou Pňhláška musí obsahovat tyto náležitostí:
<br> &.jméno,příjmení,titul
<br> b.datum a místo narození
<br> c.státní příslušnost
<br> d.místo trvalého pobytu
<br> e.číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,jde-li o ciziho
<br> státního občana f.daním a podpis zájemce
<br> Pňhláškou se rozumí samostatný doklad,nelze jl nahradit údaj: uvedeným; \: životopise,osobním dotazníku apod.K přihlášce je nutné připojit t...

Načteno

edesky.cz/d/3626797

Meta

Nabídka zaměstnání   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
12. 03. 2020
04. 03. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
26. 02. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz