« Najít podobné dokumenty

Ministerstvo zemědělství - Nařízení ÚKZÚZ o zrušení nařízení o povolení na menšinová použití přípravku Actara 25 WG (PDF, 519 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ministerstvo zemědělství.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(PDF, 519 KB)
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
<br> 656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br>
<br> 1/2
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
<br> o zrušení Nařízení o povolení na menšinová použití
<br>
<br>
<br> Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (dále jen „ÚKZÚZ“),Hroznová 2 <,>
<br> 656 06 Brno,jako příslušný orgán ve smyslu § 72 odst.1 písm.c) zákona č.326/2004 Sb.<,>
<br> o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
<br> (dále jen „zákon“),v návaznosti na ustanovení § 76 odst.4 písm.c) zákona,ruší Nařízení
<br> ÚKZÚZ vydané z důvodu veřejného zájmu ve věci rozšíření povolení přípravku ACTARA 25
<br> WG (evid.č.: 4476-0) pod č.j.: UKZUZ 019865/2016 ze dne 22.února 2016 na menšinové
<br> použití do okrasných rostlin proti smutnicím ve sklenících <.>
<br>
<br> Čl.1
<br>
<br> Toto nařízení ÚKZÚZ o zrušení rozšíření povolení na menšinová použití nabývá platnosti
<br> a účinnosti dnem jeho vyhlášení,za den jeho vyhlášení se považuje den jeho vyvěšení na úřední
<br> desce Ministerstva zemědělství <.>
<br>
<br>
<br> Čl.2
<br>
<br> ÚKZÚZ stanovil v souladu s ust.čl.46 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
<br> č.1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady
<br> 79/117/EHS a 91/414/EHS (dále jen „nařízení ES“) odkladnou lhůtu do 11.srpna 2020
<br> pro uvádění na trh přípravku ACTARA 25 WG a odkladnou lhůtu do 11.srpna 2021
<br> pro používání nakoupených zásob přípravku opatřených etiketou uvedenou do souladu
<br> s nařízením č.j.: UKZUZ 019865/2016 ze dne 22.února 2016.Tyto lhůty začínají běžet dnem
<br> nabytí účinnosti tohoto nařízení o zrušení povolení <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Útvar: OdPP Spisová zn.: SZ UKZUZ 022941/2020/03816
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXX XXXXXXXXXX Č.j.: UKZUZ XXXXXX/XXXX
<br> E-mail: jitka.jedlickova@ukzuz.cz Označení: UKZ / actara ...

Načteno

edesky.cz/d/3625209

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ministerstvo zemědělství      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz