« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Vzor-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov - pam.péče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vzor-Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov - pam.péče
S M |.<.> 0 U V A č.o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Mikulov
<br> SMLUVNÍ STRANY 1.Město Mikulov se sídlem: Náměstí 1,692 20 Mikulov zastoupen: starostou,Rostislavem Koštialem IC:V 002 83 347 DIC: CZ 00283347
<br> 2 <.>
<br> bankovní spojení: Komerční banka a.s <.>,pobočka Mikulov číslo účtu: 19-2033060287/0100 (dále jen „poskytovatel“)
<br> příjemce
<br> se sídlem:
<br> zastoupen:
<br> IC:“
<br> DIC: (má-ír) bankovní spojení:
<br> (dále jen „příjemce“)
<br> 11.ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
<br> Tato smlouva je veřejnoprávní smlouvou uzavřenou dle 5 10a odst.5 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.250/2000 Sb.“) <.>
<br> Dotace je ve smyslu zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“),veřejnou tina nční podporou a vztahují se na ni ustanovení tohoto zákona <.>
<br> Smluvní strany prohlašují,že pro právní vztah založený touto smlouvou jsou stejně jako ustanovení této smlouvy právně závazná ustanovení obsažená ve vyhlášeném dotačním programu Podpora rozvoje voblasti památkové péče vroce 2020 (dále jen „Dotační program“),o jehož vyhlášení rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č.ze dne <.>
<br> Neoprávněné použití dotace nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých z rozpočtu poskytovatele je porušením rozpočtové kázně podle 522 zákona č.250/2000 Sb.vpřípadě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č.250/2000 Sb <.>
<br> „ gn.PREDMET SMLOUVY
<br> Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytnout příjemci podle dále sjednaných podmínek účelově určenou dotací & závazek příjemce tuto dotaci přijmout a u2|t v souladu s jejim účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br> Ivl účELovÉ URČENÍ A VÝŠE DOTACE
<br> Poskytovatel podle této smlouvy poskytne příjemci neinvestiční dotaci v maximální výši 50 % celkových s...

Načteno

edesky.cz/d/3619810


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz