« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Vzor-Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vzor-Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov
Město Mikulov
<br> Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Mikulov
<br> Podací číslo: Datum doručení:
<br> Název dotačního programu:
<br> ŽADATEL: Titul,Jméno,Příjmení/ Název:
<br> [ Datum narozenírl | Právníforma (spolek,s.r.o.atd.):l |
<br> IČ: DIČ: Email: Mobil/telefon: Bankovní Spojeni: Kód banky:
<br> Bvdliště/Sídlo (ulice,č.popisné,č.orientační,pošta,PSČ,okres):
<br> Osoba oprávněná jednat za nebo jménem žadatele: Titul,Jméno,Přijmení:|
<br> Email: | | Mobil/telefon: | Adresa (ulice,č.popisné,č.orientační,pošta,PSČ,okres):
<br> Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
<br> Identifikace osob s podílem vtéto právnické osobě:
<br> Identifikace osob,v nichž má přímý podil,a o výši tohoto podílu:
<br> NÁZEV AKCE:
<br> TERMÍN AKCE: |_ MÍSTO REALIZACE:
<br> STRUČNÝ POPIS AKCE:
<br> CELKOVÉ PŘEDPOKLÁDANÉ VÝDAJE NA AKCI:
<br> Celkové předpokládané uznatelné vydaje akce v roce 2018 (v Kč)
<br> Požadovaná vyše podpory (v Kč)
<br> % podíl požadované vyše podpory
<br> 0%
<br> Počet registrovaných dětí,mládeže do 18 let a studentů do 26 let:
<br> Výše vybraných členských příspěvků:
<br> Prohlašuji,že všechny uvedené údaje jsou pravdivé <.>
<br> Souhlasím se zveřejněním svého názvu,vyše poskytnuté dotace a účelu,na něž je dotace poskytována <.>
<br> Beru na vědomí,že jako žadatel o dotaci jsem povinen písemně (nejpozději do 15—ti dnů) oznámit městu Mikulov veškeré změny údajů uvedené v žádosti,které nastanou po podání žádosti <.>
<br> Oprávněná osoba
<br> Datum zpracování
<br> Podpis oprávněné osoby
<br> K vyplněné žádosti o dotaci budou připojeny následující přílohy:
<br> aj prostá kopie dokladu prokazujícího právní osobnost žadatele (např.prostá kopie výpisu z veřejného rejstříku právnických a fyzických osob,registru ekonomických subjektů nebo jiné zákonem stanovené evidence),příp.jiného dokladu o právní osobnosti žadatele (platné stanovy s registrací MV ČR,statut apod.) <,>
<br> b) prostá kopie dokladu o zřízení běžnéh...

Načteno

edesky.cz/d/3619808


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz