« Najít podobné dokumenty

Město Mikulov - Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro r. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mikulov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Podmínky poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro r. 2020
Podmínky k poskytování individuálních dotací z rozpočtu města Mikulov pro r.2020
<br> V souladu se schváleným rozpočtem města Mikulov na r.2020 je možné od 27.2.2020 požádat orgány města Mikulov o přiznání finanční individuální dotace z rozpočtu <.>
<br> Cíl
<br> Tyto dotace jsou určeny pro konkrétního žadatele z důvodů zvláštního zřetele vhodných & to zejména pro okruh projektů,které nejsou v předmětném období podporovány žádným z vyhlášených dotačních programů <.>
<br> Pravidla pro poskytnutí dotace
<br> l.Dotace bude žadateli poskytnuta na základě a za podmínek veřejnoprávní smlouvy o
<br> poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Mikulova (dále jen „srnlouva“).Vzor smlouvy je přílohou <.>
<br> 2.Dotace bude poukázána jednorázově převodem na účet příjemce nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy <.>
<br> 3.Příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci projektu v průběhu běžného kalendářního roku,tj.nejpozději do 31.prosince 2020 <.>
<br> 4.Další požadavky a podmínky pro čerpání dotace mohou být poskytovatelem zahrnuty do smlouvy o poskytnutí dotace <.>
<br> 5.Příjemce musí při čerpání dotace postupovat v souladu s platnými předpisy <.>
<br> 6.Použití dotace podléhá kontrole ze strany vyhlašovatele,zákon č.320!2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),ve znění pozdějších předpisů.V případě,že příjemce nepoužije dotaci k účelu,na který mu byla poskytnuta nebo se dopustí jakéhokoliv jiného porušení rozpočtové kázně,vystavuje se sankcím podle 5 22 zákona č.250f2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů,a sankcím definovaným ve smlouvě <.>
<br> ?.Žádost o individuální dotaci spolu spovinnými přílohami je nutno současně podat
<br> elektronicky na email: dotace©mikulov.cz.Příjem žádostí: průběžně
<br> Výše finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu na individuální dotace: 1,100.000,-- Kč <.>
<br> Administrátor žádostí: Finanční odbor Městského úřadu Mgr.X...

Načteno

edesky.cz/d/3619807


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mikulov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz