« Najít podobné dokumenty

Obec Rouské - Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rouské.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha
Licence: DQ WG X CRG UPXA / PXA (01012018 / 06022018)
<br> PŘÍLOHA
<br> územní samosprávné celky,svazky obci,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 l 2019
<br> IČO: 47921676
<br> Název: Sdružení obcí střední Moravy 4125
<br> 23.01.2020 11h39m 1s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 14
<br> Licence.“ DQWG XCRGUPXA /PXA (01012018 /06022018)
<br> A.4.Informacefpodle & 7 odst.5 zákona o stavu účtů v'rknizerpodrOZvahových účtů „ ' (* Í 'Í;f__ A “ »:
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 3.Vyřazené pohledávky 905 4.Vyřazené závazky 906 5.Ostatní majetek 909 P.I|.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobě podmíněné závazky z transferů 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancováni transferů 912 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.|l|.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 922 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV.Další podmíněné pohledávky 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9...
Výkaz zisku a ztráty
Licence: DQWG * XCRGUVXA / VXA (01072018/01012018)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12/2019
<br> ICOI 47921676 Názeví Sdružení obcí střední Moravy 4125 Číslo Syntetický Běžné obdobi * Minulé období položky Název položky účet Hla vní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost 1 z 3 4
<br> I.Náklady z činnosti 1 158 463,16 1 310 691,83 1.Spotřeba materiálu 501 2.Spotřeba energie 502 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 4.Prodané zboží 504 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 6.Aktivace oběžného majetku 507 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 8.Opravy a udržování 511 9.Cestovné 512 10.Náklady na reprezentaci 513 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 12.Ostatní služby 518 60 819,16 168 582,83 13.Mzdové náklady 521 816 302,00 848 767,00 14.Zákonné sociální pojištění 524 281 342,00 293 342,00 15.Jiné sociální pojištění 525 16.Zákonné sociální náklady 527 17.Jiné sociální náklady 528 18.Daň silniční 531 19.Daň z nemovitostí 532 20.Jiné daně a poplatky 538 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23.Jiné pokuty a penále 542 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543 25.Prodaný materiál 544 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 15h37m Qs Zpracováno systémem GINIS Express — UCR GORDIC spol.s r.0.strana 1 / 3
<br> XCRGUVXA / VXA (01012018/07012018)
<br> Syntetický: Běžné období" Íri ' * WMinuIé obdobi * * * účetx W Hlavniíimvost Hospodářská činnostj i * Hlavni činnostv Hospodářskárčinnost 1 2; 3 4 ndú 548 touhodobého majetku 551 olouhodobý nehmotný majetek 552 ulouhodobý hmotný majetek 553 oozemky 554 * zúčtování rezen/ 555 zúčtování opravných položek 556 ; vyřazených pohledávek 557 ' drobného dlouhodobého majetku 558 ckiady z činnosti 549 naklady „ „___ „ _
<br> \ enné papíry a podíly * i 561 562 »tráty 563 ' přecenění reálnou hodnotou 564 x anční náklady 569
<br> *na transfery " 700 000,00,700 000,00
<br> ' ' ybranýc...
Rozvaha_bilance
Licence: DQWG XCRGURXA /RXA (01012018 /01012018)
<br> ROZVA HA
<br> územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12/2019
<br> IČO: 47921676 Název: Sdružení obcí střední Moravy 4125 Období Čislo Syntetický ] Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> A.Stálá aktiva |.Dlouhodobý nehmotný majetek
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2.Software 013 3.Ocenitelna práva 014 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035 ll.Dlouhodobý hmotný majetek 1.Pozemky 031 2.Kulturní předměty 032 3.Stavby 021 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10„ Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 Ill.Dlouhodobý Finanční majetek 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 19.02.2020 16h 0m25$ Zpracováno systémem GIN/S Express - UCR GORDIC spol.s r.a.strana 1 / 5
<br> LÍCGHCGZÍDMQWG XCRGURXA / RXA (01012018 / 01012018)
<br> Období Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto 3' D'UhOVé cenné papíry dr;žené do splatnosti 063 4.Dlouhodobé půjčky 067 5.Termínované vklady d'obhodobé 068 6.Ostatní dlouhodobý finanČní majetek 069 7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043,-.<.> 8' Poskytnuté zálohy na dIOL hodobý ňnanční majetek 053 N.Dlouhodobé pohledávky
<br> 1" POSKmeÍé návratné flnanční výpomoci dlouhodobé 462 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3.Dlouhodobé poskytnuté Zálohy 465 4.Dlouhod...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
Licence: DQWG
<br> XCRGBA1A /A1A (01012018 /01012018)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VYKAZ PRO HODNOCENI PLNENI ROZPOCTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k 12/2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo Účetní jednothI Sdružení obcí střední Moravy 4125 l.ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text Schválený rozpočet _ Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku i !: 1 2 3 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 693 080,00 699 893,50 699 893,50 0000 Bez ODPA 693 080,00 699 893,50 699 893,50 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 929 318,00 929 318,00 839 576,00 3900 Ost.činnosti souvís.se službami pro obyvatelstvo 929 318,00 929 318,00 839 576,00 6409 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 58 080,00 186 602,00 157 562,00 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 000,00 573,97 6409 4121 neinvestiční přijaté tranfrery od obcí 6409 Ostatní činnosti j.n.59 080,00 187 602,00 158 135,97 RozpočTovÉ PŘÍJMY CELKEM 1 681 478,00 1 816 813,50 1 697 605,47 --—- „ strana 1/8
<br> 19.02720270 16h 5m485
<br> Zpracováno systémem UCR© GORDIC© spol.s r.o <.>
<br> a
<br> b
<br> 1
<br> 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 693 260,00 886 869,00 886 869,00 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspna 173 568,00 220 941,00 220 941,00 st.polzaměstnan
<br> 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 62 490,00 79 821,00 79 821,00 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 000,00 4 655,00 3900 Ost.činnosti souvís.se službami pro obyvatelstvo 934 318,00 1 192 631,00 1 192 286,00 6409 5161 Služby pošt 500,00
<br> 6409 5163 Služby peněžních ústavů 3 500,00 4 000,00 3 417,41 6409 5166 Konzultační,poradenské a právní služby 58 080,00 54 580,00 39 930,00 6409 5169 Nákup ostatních služeb 43 560,00 43 560,00 34 709,00 6409 5172 Programové vybavení 6 000,00 6 000,00 5 656,75 6409 5175 Pohoštění 3 000,00 6 500,00 6 146,00...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOSM za rok 2019
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/64728/2019/OK/7227 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 4760/2020 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí
střední Moravy za rok 2019 <,>
<br> IČ 47921676
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 22.8.2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 14.2.2020 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí střední Moravy za rok 2019 dne
12.8.2019.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 14.2.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy <,>
<br> Horní náměstí 5,Olomouc
<br>
Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 14.02.2020 vykonaly:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXX XXXXXXXXX
<br> kontrolor: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
<br>
Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXX XXXXX,Dis.- předseda správního výboru
Ing.Mgr.XXXXXX XXXXXX,MBA,MPA - tajemník
XXXXXX X...
Návrh závěrečného účtu SOSM za rok 2019 
Licence: DQWG strana 1 / 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Sdružení obcí střední Moravy  4125 
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 47921676
<br> název Sdružení obcí střední Moravy  4125 
<br> ulice, č.p <.>
<br> obec
<br> PSČ, pošta
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon
<br> fax
<br> e-mail
<br> WWW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I. Plnění rozpočtu příjmů
<br> II. Plnění rozpočtu výdajů
<br> III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV. Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V. Peněžní fondy - informativně
<br> VI. Majetek
<br> VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
<br> VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI. Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.22.02.2020 22h43m33s
<br>
<br> Licence: DQWG strana 2 / 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> Daňové příjmy      
<br> Nedaňové příjmy 988 398,00  1 116 920,00  997 711,97 
<br> Kapitálové příjmy      
<br> Přijaté transfery 693 080,00  699 893,50  699 893,50 
<br> Příjmy celkem 1 681 478,00  1 816 813,50  1 697 605,47 
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 58 080,00  186 602,00  157 562,00 
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 58 080,00  186 602,00  157 562,00 
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00  1 000,00  573,97 
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00  1 000,00  573,97 
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.59 080,00  187 602,00  158 135,97 
<br> 2324 Přijaté...

Načteno

edesky.cz/d/3618206

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rouské      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz