« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Poruba - deska109_Red.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Poruba.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

deska109_Red.pdf
<,> „ STATEJTÁRN'Í MĚSTO OSTRAVA
<br> URAD MESTSKEHO OBVODU PORUBA
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
<br> Tajemnice Úřadu městského obvodu Poruba vyhlašuje výběrové řízení č.07/2020
<br> na obsazeni pracovního místa v rámci Uřadu městského obvodu Poruba
<br> Druh práce: sociální pracovník
<br> Odbor úřadu: sociální
<br> Místo výkonu práce: území městského obvodu Poruba
<br> Předpoklady: - státní občan ČR nebo cizí státní Občan,který má v ČR trvalý pobyt
<br> — dosažení věku 18 let
<br> - způsobilost k právním úkonům
<br> - bezúhonnost
<br> - ovládání jednacího jazyka
<br> Požadovaná kvalifikace: VOŠ nebo VŠ sociálního zaměření
<br> Jiné požadavky: znalost zákona č.359/1999 Sb <.>,o sociálně — právní ochraně dětí,zákona č.89/2012 Sb.<,>
<br> občanský zákoník,zákona č.292/2013 Sb <.>,o zvláštních řízeních soudních <.>
<br> Výhodou praxe v sociální oblasti a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti na úseku
<br> sociální péče <.>
<br> Platová třída: 1 1 <.>
<br> Uchazeč je povinen podat - jméno,příjmení,titul
<br> písemnou přihlášku,která - datum a místo narození
<br> musí obsahovat: — státní příslušnost
<br> - místo trvalého pobytu
<br> - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu <,>
<br> -jde-li o cizího státního občana
<br> — číslo výběrového řízení
<br> - e-mail
<br> - datum a vlastnoruční podpis
<br> Doklady,které zájemce - životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a
<br> dovednostech
<br> připojí k přihlášce: - originál nebo ověřená kopie výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než Směs
íce
<br> ( cizí státní příslušník obdobný doklad)
<br> - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
<br> Lhůta,místo a způsob do dne 12.3.2020 do 12:00 hodin
<br> pro podání přihlášky: poštou nebo osobním doručením v podatelně na adresu:
<br> Úřad městského obvodu Poruba
<br> Odbor finanční a ekonomický
<br> Klímkovická 55/28
<br> 708 56 Ostrava-Poruba
<br> Zalepenou obálku označte slovy: „NEOTVÍRAT — výběrové řízení č.07/20...

Načteno

edesky.cz/d/3617358

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Poruba
22. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
21. 09. 2020
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Poruba      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz