« Najít podobné dokumenty

Obec Kocbeře - Návrh závěrečného účtu obce Kocbeře za rok 2019 (12 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kocbeře.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ZŠ a MŠ-VZZ.pdf [0,41 MB]
Výkaz zisku a ztráty
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Základní škola a Mateřská škola Kocbeře70156697
sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Kocbeře čp.126,544 64 Kocbeře
Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXX,pusova.kocbere@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 553 910,56 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 384 649,00 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> 16 943,20 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 5
<br> 2 282,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 6
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 7
<br> 333 743,91 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 3 624 645,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 1 202 121,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 15 320,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> 11
<br> 71 522,00 -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 13 650,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 528 076,80 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 451 297,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> 107 990,13 -
<br> 17 8...
ZŠ a MŠ-rozvaha.pdf [0,48 MB]
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2019
70156697IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Základní škola a Mateřská škola Kocbeře
Kocbeře čp.126,544 64 Kocbeře
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXX,pusova.kocbere@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> 16 790,00 16 790,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 16 790,00 16 790,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 1 598 126,76 1 461 409,72
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 87 007,60 34 264,56
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 201 153,00 117 179,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 309 966,16 1 309 966,16
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 136 717,04 150...
ZŠ a MŠ-příloha.pdf [0,62 MB]
Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Kocbeře čp.126,544 64 Kocbeře
Základní škola a Mateřská škola Kocbeře70156697
<br> sestavená k 31.12.2019
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXX XXXXXX,pusova.kocbere@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a bude pokračovat i v následujícím účetním období <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Účetní metody,které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,vyhlášky č.410/2009 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,ČÚS č.701 - 710 a metodiky <.>
<br> Strana
1 z 17
<br> 21.01.2020
9:29:13
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXXX XXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (ZS a MS Kocbere),verze: 2019.01
<br>
<br> Příloha
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
- -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
- -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
- -Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222 <.>
- -Krátkodobé podmíněné pohledávky...
ZŠ a MŠ-inventarizační zpráva za rok 2019.jpg [0,53 MB]
INVENTARIZAéNi ZPRAVA ZA ROK 2019
<br> Pg): ZAKLADNI' SKOLA A MATERSKA SKOLA KOCBERE,OKRES TRUTNOV
1C: 70156697
Datum zpracovani: 21.1.2020
<br> 1.Vyhodnoceni dodrieni vyhlaéky é.270/2010 Sb.a Smérnice k inventarizaci <.>
<br> Inventarizaéni éinnosti:
<br> 1.1.Plan inventur
<br> Plan inventur byl véas zpracovan.Inventarizaéni komise postupovaly V souladu s vyhlaékou a Smérnici <.>
Metodika postupfi pfi inventarizaci byla doerena.Podpisy élenfi inventarizaénich komisi byly
odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjiétény rozdily <.>
<br> Nedoélo k zadnému pracovnimu L'lrazu <.>
<br> Terminy prvotm’ch inventur byly dodrieny <.>
<br> 1.2.Pr0§koleni élenfi inventarizaénich komisi
Proékoleni probéhlo v budové ékoly dne 17.12.2019.Provedeni proékoleni je dOIOZenO prezenéni listinou <.>
Souéasti ékoleni byly i zasady dodrieni bezpeénosti <.>
<br> 1.3.Podminky pro ovéfovéni skuteénosti a souéinnost zaméstnancfi
Nebyly Zjiétény iadné odchylky 0d iadouciho stavu <.>
<br> Pfijata opatfeni ke zlepéeni prfibéhu inventur,k informaém’m tokfim
<br> Inventarizace majetku probéhla Fédné,podklady byly fadné pfipraveny a ovéfeny na skuteénost.U
inventur byly VZdy éleny komise osoby odpovédne' za majetek <.>
<br> Dle planu inventur byl zjiétén skuteény staV majetku a zavazku a ostatnich inventarizaénich poloiek pasiv <,>
ktery’ je zaznamenan v inventurnich soupisech <.>
<br> Skuteény stav byl porovnan na uéetni stav majetku a zavazkfi a ostatm'ch inventarizaénich pOIOZek dle data
provedeni prvotnich inventur,které byly sestaveny ke konci rozvahového dne (31.12.2019),do data
vytvofem' inventarizaéni zpravy <.>
<br> Informace 0 inventarizaénich rozdilech a zflétovatelnYch rozdilech
Nebyly zji§tény iadné inventarizaéni rozdily <.>
<br> Za HIK : //
Pfedseda: XXXXXXXX XXXXX podpis ”X%.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>,/
Clen: Mgr.Sofie Hladikova p0dp1$\%./{/4M’Sfi.<.>.<.> <.>
<br> Clem: lng.Tereza Puéova podpisiyxlfiéé;.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Pfilohy:
<br> C.1 Seznam inventu...
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019-Obec Kocbeře.pdf [0,62 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Kocbeře,IČ: 00278009
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> - 26.9.2019
- 20.2.2020
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Kocbeře v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 27.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kocbeře
<br> Nové Kocbeře 53
<br> 544 64 Kocbeře
<br> Zástupci za Obec:
<br> - XXX XXXXXXX - starostka obce
- XXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br>
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb <.>,posouzené
<br> podle hledisek uvedených v § 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem
<br> s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování
<br> jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon (např.ukončení kontroly na místě nebo vrácení vyžádaných podkladů,ukončení
<br> prověření n...
ZÁPIS Z DÍLČÍHO PŘEZKOUMÁNÍ - Kocbeře (01.01.2019 - 26.09.2019).rtf.pdf [0,21 MB]
KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br>
<br>
Pivovarské nám.1245
500 03 Hradec Králové
<br> 1
<br>
<br> Zápis z dí lč ího přezkoumání hosp odaření
obce Kocbeře,IČ 00278009
<br> za rok 2019
<br>
Dílčí přezkoumání se uskutečnilo dne 26.9.2019
<br>
<br> na základě písemné žádosti obce Kocbeře v souladu s ustanovením § 42 odst.1 zákona č <.>
<br> 128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004
<br> Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků
<br> obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne 27.06.2019 doručením Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření
<br> v souladu s § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.a s § 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb.<,>
<br> o kontrole,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Kocbeře
<br> Nové Kocbeře 53
<br> 544 64 Kocbeře
<br>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2019 do 26.09.2019
<br>
<br>
<br> Dílčí přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání:
<br> Bc.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> - kontroloři:
<br> XXXXXX XXXXXXX
<br>
<br> Zástupci za Obec:
<br>
<br> starostka obce – Bc.XXX XXXXXXX
<br>
<br> účetní - XXXXX XXXXXXXXXXX
<br>
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu § 5 č.420/2004 Sb.a § 4 a § 6 zákona č.255/2012 Sb <.>
<br> vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje dne 19.6.2019 <.>
<br>
Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v § 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.Přezkoumání
<br> hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností
<br> podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
<br> právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Pivovarské nám.1245
<br> 500 03 Hradec Králové
<br>
<br> 2
<br> A.Přezkoumané písemnosti
<br>
Při dílčím přezkoumání hospodaření ...
Obec-Výkaz zisku a ztráty-prosinec 2019.pdf [0,32 MB]
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Kocbeře00278009
sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Nové Kocbeře 53,544 64 Kocbeře
Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX,ucetni@kocbere.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX XXX,35 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslopol <.>
Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 299 361,24 -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> 19,50 -Prodané zboží (504)4
<br> 5 438 581,71 -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> 5 815,00 -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> 12 410,00 -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 1 206 025,86 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 1 459 486,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 363 625,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> 1 942,00 -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> 164,00 -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> 65 276,00 -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> 19 107,00 -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody XXX XXX,XX -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 901 459,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> 211 730,00 -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> 41,50- -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 143 032,30 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> 299 290,00 -
<b...
Obec-Rozvaha-prosinec 2019.pdf [0,33 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
(v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2019
00278009IČO:
<br> Název:
Sídlo:
<br> Obec Kocbeře
Nové Kocbeře 53,544 64 Kocbeře
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX,ucetni@kocbere.cz,XXXXXXXXX
<br> XX XXX,50 59 428,50Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SUČíslopol <.>
BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 59 428,50 59 428,50
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 54 346 126,09 14 876 163,80
<br> Pozemky
<br> 8
<br> 6 603 856,49 -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> 128 093,10 -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 45 663 744,61 13 108 415,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 184 056,09 173 442,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 1 594 306,80 1 594 306,80
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> 172 069,00 -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> -...
Obec-Příloha-prosinec 2019.pdf [0,45 MB]
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Nové Kocbeře 53,544 64 Kocbeře
Obec Kocbeře00278009
<br> sestavená k 31.12.2019
IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXX XXXXXXXXXXX,ucetni@kocbere.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
Tvorba a použití opravných položek a rezerv
Účetní jednotka tvoří rezervy na opravy vodovodu a ochranu obyvatelstva <.>
Účetní jednotka tvoří opravné položky pohledávek k účtu 315 a 311 <.>
<br> Časové rozlišení
Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku a dále pravidelně se
opakující platby bez ohledu na jejich velikost <.>
Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení v rámci každého kalendářního čtvrtletí pro rozlišení nákladů na
transfery poskytnuté vlastním příspěvkovým organizacím <.>
(příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu)
<br> Odpisování majetku
Způsob odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku úč.jednotka používá rovnoměrný <.>
Účetní jednotka účtuje o odpisech k dlouhodobému majetku ročně <.>
<br> Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn
Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny,účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 22.1.2020
13:02:03
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Kocbeře),verze: 2019.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol.BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 2 062 738,53 1 961 205,46Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
- -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
- -Jiný drobný dlo...
Obec-INVENTARIZACNI ZPRAVA za rok 2019.pdf [0,10 MB]
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA ROK 2019
<br>
Obec: KOCBEŘE,Nové Kocbeře 53,544 64 KOCBEŘE
<br> IČ:00278009
<br> Datum zpracování: 20.1.2020
<br>
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů a vnitřní směrnice obce Kocbeře pro provedení inventarizace <.>
<br>
Inventarizační činnosti:
<br> 1.1.Plán inventur
Plán inventur byl zpracován dne 27.11.2019.Inventarizace probíhala ve dnech 02.-20.1.2020
<br> a byla provedena k datu 31.12.2019.Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou
<br> a vnitroorganizační směrnicí.Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena.Podpisy členů
<br> inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly <.>
<br> Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace inventur s jinými osobami proběhla <.>
<br> Termíny inventur byly dodrženy <.>
<br>
1.2.Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 12.12.2019.Provedení proškolení je doloženo
<br> prezenční listinou.Součástí školení byly i zásady dodržení bezpečnosti <.>
<br>
<br> 1.3.Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu <.>
<br>
Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
Bez přijatých opatření.Inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny na
<br> skutečnost <.>
<br> Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv
<br> a podrozvahy,který je zaznamenán v inventurních soupisech <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek <.>
<br>
Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech
Inventarizační komise nezjistila žádné rozdíly,schodky,XXXXX XXX přebytky <.>
<br>
V rámci inventarizace byla provedena průběžná řídící finanční kontrola <.>
<br>
Za IK :
<br> Předseda: jméno: Mgr.XXXXXXXX XXXXXX podpis ……………………….<.>
<br>
<br> Člen: jmén...
Obec-Fin-prosinec 2019.pdf [0,32 MB]
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 8 555 000,00 = 8 555 000,00
13 127 200,00 = 13 127 200,00
13 041 208,17 = 13 041 208,17
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
8 555 000,00 = 8 555 000,00
<br> 13 127 200,00 = 13 127 200,00
13 041 208,17 = 13 041 208,17
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
11 938 110,00 = 11 938 110,00
18 278 330,00 = 18 278 330,00
13 458 996,08 = 13 458 996,08
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
11 938 110,00 = 11 938 110,00
18 278 330,00 = 18 278 330,00
13 458 996,08 = 13 458 996,08
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
11 938 110,00 = 11 938 110,00
18 278 330,00 = 18 278 330,00
13 458 996,08 = 13 458 996,08
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
3 383 110,00- = 3 383 110,00-
5 151 130,00- = 5 151 130,00-
<br> 417 787,91- = 417 787,91-
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 3 383 110,00 = 3 383 110,00
5 151 130,00 = 5 151 130,00
<br> 417 787,91 = 417 787,91
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 3 383 110,00 = 3 383 110,00
5 151 130,00 = 5 151 130,00
<br> 417 787,91 = 417 787,91
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 3 383 110,00- = 3 383 110,00-
5 151 130,00- = 5 151 130,00-
<br> 417 787,91- = 417 787,91-
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 22.1.2020
12:58:22
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Kocbeře),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00...
Návrh závěrečného účtu za rok 2019.pdf [0,36 MB]
sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Obec Kocbeře
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 278009
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Nové Kocbeře 53
Kocbeře
54464 Kocbeře
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 499623520
<br> ucetni@kocbere.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
II.Plnění rozpočtu výdajů
III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
V.Peněžní fondy - informativně
VI.Majetek
VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 7
<br> 20.2.2020
14:16:57
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXXX XXXXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Kocbeře),verze: 2018.02
<br>
<br> POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle druhového třídění)
<br> 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 800 000,00 2 079 000,00 2 075 246,85
1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000,00 53 000,00 52 742,89
1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 130 000,00 180 000,00 177 888,90
1121 Daň z příjmů právnických osob 1 500 000,00 1 660 000,00 1 656 913,15
1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 50 000,00 30 000,00 15 770,00
1211 Daň z přidané hodnoty 3 500 000,00 3 731 000,00 3 730 023,30
1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 10,00 0,80
1340 Poplatek za provoz,shrom <.>,<.>.a odstr.kom.odpadu 332 800,00 332 800,00 324 094,00
1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 100,00 13 997,00
1342 Poplatek z pobytu 2 000,00 2 000,00 720,00
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 4 000,00 3 000,00
1361 Správní poplatk...

Načteno

edesky.cz/d/3608777

Meta

Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Volby   Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kocbeře      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz