« Najít podobné dokumenty

Obec Bečváry - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Bečváry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor ke stáhnutí: DOC185.pdf, Typ: Adobe Portable Document Format, Velikost: 106.27 kB
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA o POSKYTNUTÍ DOTACE z ROZPOČTU OBCE BEČVÁRY
<br> uzavřená v souladu s 9159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a podle ustanoveníš 103 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:
<br> Obec Bečváry
<br> Adresa: Bečváry 161,281 43 Bečváry
<br> zastoupená Jindřiškou Šmejkalovou,starostkou obce iČO: 00235245
<br> Bankovní spojení: čsos 182251379/0300
<br> (dále jen „Poskytovateí'?
<br> Tělovýchovná jednota SK Bečváry,z.s.Adresa: Bečváry 25,28143 Bečváry
<br> Zastoupena: Josefem Čáslavou-předsedou a Ing.Miroslavem Černým-místopředsedou IČO: 70128570
<br> Bankovní spojení: čsos,258282009/0300
<br> (dáíejen „Příjemceq
<br> Článek I.Předmět smlouvy
<br> 1.1.Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout příjemci veřejnou finanční podporu (dotaci) vníže sjednané výši a příjemce se zavazuje tuto dotaci podporu použít pouze ke sjednanému účelu a splnit další povinnosti plynoucí pro něho z této smlouvy <.>
<br> Článek II.Účel dotace
<br> 2.1.Dotace je poskytována za účelem podpory činnosti příjemce vobiasti sportu (dále jen „akce“L
<br> 2.2 <.>
<br> 2.3 <.>
<br> 2.4 <.>
<br> 2.5 <.>
<br> 2.6 <.>
<br> 3.1 <.>
<br> 3.2 <.>
<br> 3.3 <.>
<br> Příjemce je povinen použít dotaci pouze k účelu speciňkovanému v čl.II.odst.2.1.Poskytnuté finanční prostředky nesmí být použity k jinému účelu a musí být použity pouze v souladu s písemnou žádostí příjemce ze dne 22.01.2020 <.>
<br> 2 poskytnuté dotace lze za dodržení zásad hospodárnosti,účelnosti a efektivnosti hradit pouze následující výdaje vynaložené výhradně pro účely: oprava kabin,hřiště a budovy sokolovny,úhrada el.energie,plynu a pohonných hmot,nájemné a vybavení sálu soko- Iovny <.>
<br> Dotace se poskytuje na účel stanovený včl.I.odst.2 této smlouvy jako dotace neinvestiční <.>
<br> Pro účely této smlouvy se investiční dotací rozumí dotace,která musí být použita na úhradu výdajů spojených s...

Načteno

edesky.cz/d/3598594

Meta

Zákon 106/1999   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Bečváry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz