« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2 Priloha FO.pdf
Příloha 1a Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová
<br> Rok:
<br> Bank.spojení: Telefon:
<br> E-mail: IČO:
<br> Doba,v níž má být dosaženo účelu dotace:
<br> Náklady cel <.>
<br> Podíl žadatele
<br> Podíl města
<br> Ostatní
<br> Seznam příloh žádosti o dotaci:
<br> Datum:
<br> Adresa žadatele:
<br> Částka (Kč)
<br> Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská Třebová pro
<br> fyzické osoby
<br> Žadatel - jméno,příjmení a datum narození:
<br> 1.čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Moravská Třebová
<br> Podpis žadatele příp.razítko
<br> Odůvodnění žádosti:
<br> Účel,na který chce žadatel dotaci použít (akce,činnost):
<br> Požadovaná výše dotace:
<br> Předpokládané náklady na akci (činnost):
<br> Jiné subjekty u kterých bylo žádáno o poskytnutí podpory (jmenujte):
3 Priloh PO.pdf
Příloha 1b Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová
<br> Rok:
<br> Bank.spojení: Telefon:
<br> E-mail: IČO:
<br> Identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením práv.důvodu zastoupení:
<br> Identifikace osob s podílem v této právnické osobě:
<br> Identifikace osob,v nichž má přímý podíl a výši tohoto podílu:
<br> Doba,v níž má být dosaženo účelu dotace:
<br> Náklady cel <.>
<br> Podíl žadatele
<br> Podíl města
<br> Ostatní
<br> Seznam příloh žádosti o dotaci:
<br> Datum:
<br> Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská Třebová pro
<br> právnické osoby
<br> Žadatel - název,sídlo,právní forma (s.r.o <.>,a.s <.>,z.s.apod.)
<br> Podpis osoby zastupující žadatele (razítko)
<br> Jméno,adresa a telefon kontaktní osoby:
<br> Účel,na který chce žadatel dotaci použít (akce,činnost):
<br> 1.čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči městu Moravská Třebová
<br> Odůvodnění žádosti:
<br> Požadovaná výše dotace:
<br> Předpokládané náklady na akci (činnost):
<br> Jiné subjekty u kterých bylo žádáno o poskytnutí podpory (jmenujte):
<br> Částka (Kč)
4 Priloha 2a MT cestne prohlaseni FO.pdf
Příloha 2a Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová
<br>
<br>
<br> Č e s t n é p r o h l á š e n í
o bezdlužnosti vůči městu Moravská Třebová (fyzická osoba)
<br>
<br>
Osoba,která prohlášení vydává:
<br>
<br> Jméno a příjmení: ………………………………………………… <.>
<br>
<br> Adresa: ………………………………………………… <.>
<br>
<br> Kontakt (tel <.>,e-mail): ………………………………………………… <.>
<br>
<br> Příloha k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská Třebová <.>
<br>
<br>
<br> Já,níže podepsaný,tímto prohlašuji <,>
<br>
<br> že ke dni ……………………… <.>
(den podání žádosti)
<br>
<br> nemám vůči městu Moravská Třebová žádné závazky po lhůtě splatnosti
(např.daňové nedoplatky a penále,dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení,dluh na nájemném,dluh z kupní
<br> smlouvy jakož i další nevypořádané finanční závazky) <.>
<br>
<br>
<br> Prohlašuji,že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních důsledků
<br> nepravdivosti tohoto čestného prohlášení <.>
<br>
<br> Dále tímto uděluji městu Moravská Třebová,se sídlem nám.T.G.Masaryka č.o.29,571 01
<br> Moravská Třebová,IČO 00277037,a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou
<br> předložené žádosti,plnou moc k tomu,aby si moji bezdlužnost ověřily v evidenci dlužníků
<br> vedené příslušnými odbory Městského úřadu Moravská Třebová,a zprošťuji pracovníky
<br> daňového orgánu povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 52 zákona č.280/2009 Sb <.>
<br> daňový řád <.>
<br>
<br> Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti <.>
<br>
<br> Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb <.>,o ochraně
<br> osobních údajů,ve znění pozdějších předpisů,které jsem tímto sdělil městu Moravská
<br> Třebová,a to pro účely vyřizování mé žádosti a pro účely ověření mé bezdlužnosti <.>
<br> V případě,kdy se toto čestné prohlášení ukáže nepravdivým,může město Moravská Třebová
<br> mé osobní údaje použít i kdykoli v budoucnu pro posouzení mých dalších žádostí...
5 Priloha 2b MT cestne prohlaseni PO.pdf
Příloha 2b Programu pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová
<br>
<br>
<br> Č e s t n é p r o h l á š e n í
o bezdlužnosti vůči městu Moravská Třebová (právnická osoba)
<br>
<br>
Organizace,která prohlášení vydává:
<br>
<br> Název: ………………………………………………… <.>
<br>
<br> Sídlo: ………………………………………………… <.>
<br>
<br> IČO: ………………………… DIČ: ……………………………
<br>
<br> jednající: ……………………………………
(statutární zástupce organizace,zástupce dle plné moci – plná moc přílohou žádosti)
<br>
<br> Kontakt (tel <.>,email) : ………………………………………………
<br>
<br> Příloha k žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Moravská Třebová <.>
<br>
<br>
<br> Jako zástupce organizace tímto prohlašuji <,>
<br>
<br> že ke dni ……………………… <.>
(den podání žádosti)
<br>
<br> nemá organizace vůči městu Moravská Třebová žádné závazky po lhůtě splatnosti
(např.daňové nedoplatky a penále,dluhy na pokutách uložených v rámci správních řízení,dluh na nájemném,dluh z kupní
<br> smlouvy jakož i další nevypořádané finanční závazky) <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Prohlašuji,že uvedené údaje jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních důsledků
<br> nepravdivosti tohoto čestného prohlášení <.>
<br>
<br> Dále tímto uděluji městu Moravská Třebová,se sídlem nám.T.G.Masaryka č.o.29,571 01
<br> Moravská Třebová,IČO 00277037,a tím osobám vykonávajícím působnost na úseku mnou
<br> předložené žádosti,plnou moc k tomu,aby si bezdlužnost organizace ověřily v evidenci
<br> dlužníků vedené příslušnými odbory Městského úřadu Moravská Třebová a zprošťuji
<br> pracovníky daňového orgánu povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 52 zákona
<br> č.280/2009 Sb <.>,daňový řád <.>
<br>
<br> Tuto plnou moc vztahuji též na osoby příslušné ke kontrolám výše uvedené působnosti <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V Moravské Třebové dne ……………… Podpis žadatele:…………………… <.>
1 Program pro poskytování dotací z rozpočtu města.pdf
Město Moravská Třebová Vnitřní předpis (:.6/2015,ve znění dodatku č.1
<br> Druh předpisu:
<br> Pravidla
<br> Název předpisu:
<br> Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská
<br> Třebová „ 6/2015 ve znění C'slo řed ' : ' V' “sk č.: 01 | p pISU dodatku č.1 yt! Platnostod: 22.06.2015 Účinnost od: 22.06.2015 Platnostdo:
<br> Předpis je závazný pro:
<br> Žadatelé o dotaci z programu
<br> Zaměstnance města Moravská Třebová,zařazené do Městského úřadu Moravská Třebová,odboru finančního a odboru sociálních věcí a školství
<br> Členy Rady a Zastupitelstva města Moravská Třebová.Členy finančního a kontrolního výboru Zastupitelstva města Moravská Třebová
<br> Mgr.XXXXX XXXXXXXXX,vedoucí odboru kancelář starosty a Zpracoval: _,tajemníka Dne: 21.05.2015,19.11.2019 Podpis: Přezkoumal: Mgr.XXXXXX XXXXXX,tajemnice městského úřadu Dne: XX.XX.XXXX,10.12.2019 Podpis: Schválil“ Zastupitelstvo města Moravská Třebová,usnesení č.' 148/2/2206015,311/21091219,331/2/091219 Dne: 22.06.2015,09.12.2019 Podpis:
<br> Aktualizuje předpis č.:
<br> 6/2015 Ruší předpis č:
<br> Program pro poskytování dotací z rozpočtu města Moravská Třebová
<br> Město Moravská Třebová 2 Vnitřní předpis č.6/2015,ve znění dodatku č.1
<br> Obsah: Článek 1.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 Úvod.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 Článek 2.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3 Pravid...

Načteno

edesky.cz/d/3596503

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz