« Najít podobné dokumenty

Obec Starý Poddvorov - Veřejná vyhláška - Rozhodnutí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Starý Poddvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozhodnutí - stavební záměr - chodník a parkoviště na Čekačce
ČÍSLO JEDNACÍ:
<br> SPISOVÁ
<br> ZNAČKA:
<br>
<br> MUHOCJ 7228/2020
<br> MUHO 13837/2019
<br>
<br> V HODONÍNĚ DNE: 28.01.2020
<br>
<br>
<br> VYŘIZUJE: Ing.XXXXXXX XXXXX
<br> E-MAIL:
<br> TEL.:
<br> zivna.ludmila@muhodonín.cz
<br> 518316331
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br>
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Hodonín,odbor investic a údržby,jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4
<br> písm.a) zákona č.13/1997 Sb <.>,o pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
<br> "zákon o pozemních komunikacích"),a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst.1 a § 40 odst.4
<br> písm.a) zákona o pozemních komunikacích,a § 15 odst.1 a § 169 odst.4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o
<br> územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební
<br> zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o
<br> stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 12.11.2019 podal
<br> Obec Starý Poddvorov,Starý Poddvorov 230,696 16 Starý Poddvorov <,>
<br> kterého zastupuje JANČÁLEK s.r.o <.>,U Tržiště 3166,690 02 Břeclav
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Starý Poddvorov - chodník a parkoviště na Čekačce
<br> stavební objekty:
<br> SO 01 Chodník a parkoviště
<br> SO 02 Veřejné osvětlení
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.201/1,202,203/1,203/2,206,250,251/1,251/2,253/2,255/2 <,>
<br> 287/1,1380/1 v katastrálním území Starý Poddvorov <.>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Předmětem stavby je výstavba nových úseků chodníků v ulici Čekačka,čímž dojde k prodloužení
<br> bezbariérové trasy chodníků v obci.Nové úseky chodníků jsou navrženy po pravé straně podél místní
<br> komunikace.Nov...

Načteno

edesky.cz/d/3596175

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Starý Poddvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz