« Najít podobné dokumenty

Obec Dobřejovice - Informace o konání 16. zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobřejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace o konání 16. zastupitelstva obce
t
o KoNÁNí
<br> oBEc DoBŘEJoVlcE
<br> RMACE
rs.ŘÁoruÉno złseoÁĺví zAsTU PITELSTVA OBCE DOBREJOVICE
<br> Místo konání: obecní úřad - zasedací m ístnost,Na Návsĺ 26,Dobřejovĺce
<br> Datum konání:čtvrtek ]'3.února 2o2ood L8:00 hodin
<br> Navržený program:
<br> t.Kontrola usnesení
2' Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene Čtz oistribuce - přeložka Na Návsi 36
3.Záměr umístění mobĺ|ního prodejního kiosku s terasou - Staročeská pekárna
4.Zadání VZMR - Měřĺče rychlostĺs kamerovým systémem
5.Smlouva o umístění zařízení (ukazatele rychlosti) - ČEz Distribuce
6.Nařízení obce č't/2o2o o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
7 ' Zámér obce -,<,> Výstavba cyklo a pěší stezky na Modletice"
8.Záměr obce -,<,> Nový chodník a autobusová zastávka v ulĺci Košumberk''
9.Záměr obce - Rekonstrukce křižovatky,<,> Na ohrádce"
1'0.Směnná smlouva - parc' č.72516,725/7 a části pozemku parc.č' 725/Io (OPTREAL)
1L.Zpráva finančního výboru
12.lnformace o rozpočtovém opatření č.' L4/2o19,přijatém V pravomocĺ starosty
L3.Různé
<br> o lnformace o postupu zpracovánínového Strategického plánu obce
o lnformace o rozsudku Nejvyššího správního soudu - oZ čestlice - jih
<br> Dobřejovĺce dne 5.Ż.2oŻo
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 5.2.zoŻo
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
<br> ű
<br> lng.ja al
mt rosta
<br> !{ <,>
()
<br> ň
7
<br> EJ
<br> obec Dobřejovice
Na Návsi 26,25Iot Dobřejovice
lč: oo24o141,DlČ: czooŻ4ol4I
tel.: 323 637 II2,moh.:72502I828
e-mail: starosta @dobrejovice.cz
Komerční banka,a's.Havlíčkova 13,Praha 1
číslo účtu : 6L222oL/ otoo
<br> obecní úřad
tel.: 323 603 310,mob.: 607 058 184
e-mail: urad@dobrejovice.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa 9:00 _ 11:00 a 14:00 - ].8:00
www.d o b re iovice.cz

Načteno

edesky.cz/d/3596173

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobřejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz