« Najít podobné dokumenty

Obec Dobřejovice - Zápis č.15 ze řádného zasedání ZO

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dobřejovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis č.15 ze řádného zasedání ZO
oBEc DoBŘEJoVlcE,Na Návsi26,25LoL Dobřejovice,!Č: Oo24o1,41'
<br> Zápis č.15
<br> z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice
konaného dne 9.1.2020 od 18:00 na obecním úřadě v Dobřeiovících <.>
<br> Přítomni:
<br> Omluveni:
<br> XXXXXXXX XXXXXXXX,lng.XXXXX XXXXXXXX,lng.XXX XXXXXXX,XXXXXX XXXX <,>
Bc.Zbyněk Kudláček,XXXXX XXXXXXXXX,lng.XXXXX XXXXXX,XXXXXX XXXXXXX
občané obce Dobřejovice V počtu X lidí <.>
XXX XXXXXX
<br> l.znnrue rĺí zAsEDÁNí zAsTUPlTEtsTVA
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovĺce (dále,<,> zastupitelstvo") bylo zahájeno v ].8:04 starostou obce
Martinem Sklenářem.Starosta konstatoval,Že zasedání bylo řádně svoláno v souladu 593 odst.1 zákona
o obcích,informace o konání zastupĺtelstva byla zveřejněna na úřední desce od 2.L.2o20' Současně byla
zveřejněna na elektronĺcké úřední desce <.>
Starosta dále konstatoval,že přítomno je 8 členů zastupitelstva (Jan Krejčí se z jednání omluvĺl)
a zastupĺtelstvo je tedy usnášeníschopné <.>
Starosta dále ĺnformoval všechny přítomné,źe je zveřejného zasedání pořizován audiozáznam,který bude
následně zveřejněn na internetových stránkách obce <.>
<br> ll.URčENí zAPlsoVATEtE A oVĚŘoVATELŮ
<br> Starosta navrhl určit zapĺsovatelem zápisu lng.Jana Chvátala,k návrhu nebyly Vzneseny protĺnáVrhy <.>
Návrh usnesení č,<.> 2o2o I t5 | otz
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje zapisovotelem jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice tng.Jana Chvőtala <.>
Výsledek hlasování: pro 7 proti0 zdržel se L (Bezouška)
Usnesení bvlo schváleno <.>
<br> Starosta navrhl určĺt ověřovatelĺ zápisu z jednání zastupitelstva obce Dobřejovĺce zastupitele PaVlu
Mikuškovou a XXXXXXX Jozu.K návrhu nebyly Vzneseny protinávrhy <.>
Návrh usnesení č'.2o2o l L5 l 02 <.>
Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zópisu z jednóní zastupitelstva obce Dobřejovice paní
Pavlu Mikuškovou o XXXX XXXXXXX Jozu <.>
Výsledek hlasování: pro X protiX zdržel se 0
Usnesení bvlo schváleno <.>
<br> ltl.PRoGRAM zAsEDÁNí
(projednóvóní bodu od 7:50 do 2:46...

Načteno

edesky.cz/d/3596172

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dobřejovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz