« Najít podobné dokumenty

Obec Zlatá - výroční zpráva 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zlatá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis z UIK
Obec ZLATÁ
Zastupitelstvo obce Zlatá
<br> Zlatá 7,250 83 Zlatá Praha – východ,IČO: 00472131,IDDS: et7a6rc,obec@obeczlata.cz
<br>
<br>
Zpráva ústřední inventarizační komise o provedení
inventarizace v účetním období 01.01.-31.12.2019
<br> Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a interní Směrnice č.1/2019,kterou se vyhlašuje
provedení inventarizace v obci Zlatá v účetním období 2019 <.>
<br> Kontrola přijatých opatření z inventarizace majetku a závazků za účetní období r.2018 <.>
<br> 1.Inventarizační činnosti:
<br> 1.1 Plán inventur
<br> Plán inventur byl zpracován a schválen.Do plánu inventur byl zahrnut veškerý majetek a
závazky organizace.Inventarizaci byla provedena ve dvou samostatných částech.Do příloh
plánu inventur byly zapracovány účty dle účtového rozvrhu platného pro rok 2019 <.>
Inventarizační komise postupovaly v souladu s vyhláškou a interní směrnicí.Metodika
postupů při inventarizaci byla dodržena.Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.Koordinace
inventur s jinými osobami proběhla.Termíny provedených inventur byly dodrženy <.>
<br>
1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí
Proškolení proběhlo osobně započetím fyzické inventury v obci Zlatá a elektronicky
prostřednictvím e-mailu.Provedení proškolení je stvrzeno podpisy členů inventarizačních
komisí na zápisu o instruktáži (proškolení) členů inventarizačních komisí jmenovaných
k provedení inventarizací za rok 2019,který je přílohou Směrnice č.1/2019,kterou se
vyhlašuje provedení inventarizace v obci Zlatá <.>
<br>
1.3 Průběh inventarizace
Inventarizace proběhla řádně.Podklady byly ověřeny na skutečnost a fyzicky nebo dokladově
ev.přepočítáním (účet 211).U inventur byly přítomni členové inventarizační komise.Podle
plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních
položek dle data provedení prvotních inventur.Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny <.>
<br>
2 Informace o vyřešení zjištění z inve...
výsledkovka
Výkaz zisku a ztráty Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> II.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 36.549 264 808,94 0,00 194 557,73 0,00
<br> 35.558 46 369,00 0,00 64 204,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 6 779,43 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 125 622,00 0,00 111 862,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 7 509,00 0,00 0,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 21 387,00 0,00 45 676,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 15.525 735,00 0,00 843,00 0,00
<br> 14.524 55 537,00 0,00 113 407,00 0,00
<br> 13.521 533 626,00 0,00 897 355,00 0,00
<br> 12.518 1 043 551,21 0,00 1 168 109,19 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 11 027,75 0,00 32 679,54 0,00
<br> 9.512 0,00 0,00 12 566,00 0,00
<br> 8.511 51 640,00 0,00 50 153,00 0,00
<br> 7.508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 155 288,00 0,00 189 430,00 0,00
<br> 1.501 83 933,25 0,00 140 443,87 0,00
<br> I.2 401 034,15 0,00 3 028 065,76 0,00
<br> A.2 429 164,15 0,00 3 146 501,76 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> OBEC ZLATÁ
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Zlatá 7, 250 83 pošta Škvorec
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> veřejná správa
<br> 00472131Ú...
rozvaha
Rozvaha Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4 332 395,23 28 027,43 4 304 367,80 4 655 325,49
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 15 750,00 0,00 15 750,00 15 750,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.15 750,00 0,00 15 750,00 15 750,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00
<br> 10.036 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 3 887 082,74 0,00 3 887 082,74 591 372,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 912 986,49 912 986,49 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 331 940,00 262 224,00 69 716,00 78 837,00
<br> 3.021 5 052 597,00 1 508 216,00 3 544 381,00 3 531 412,00
<br> 2.032 1,00 0,00 1,00 1,00
<br> 1.031 3 254 623,61 0,00 3 254 623,61 3 254 623,61
<br> II.13 439 230,84 2 683 426,49 10 755 804,35 7 456 245,61
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 367 940,00 0,00 367 940,00 367 940,00
<br> 6.019 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.018 51 816,40 51 816,40 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.419 756,40 51 816,40 367 940,00 367 940,00
<br> 13 894 737,24 2 735 242,89 11 159 494,35 7 859 935,61
<br> 18 227 132,47 2 763 270,32 15 463 862,15 12 515 261,10
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> OBEC ZLATÁ
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Zlatá 7, 250 83 pošta Škvorec
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ:
<br> USC
<br> veřejná správa
<br> 00472131Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč, s přesností...
seznem účetních jednotek

Příloha
Příloha č.5 k vyhlášce ě.410/2009 sb Přiloha Fd".tk" lČ: 00472131 NážeV: oBEC ZLATÁ Právnífoíma: Usc sidlo: Zatá 7,250 83 pošia Škvoíec Předmět činnosti: veřejná spíáVa sestaveno k| 31,12,2o19 (V Kč,s pňesnosll na dvě desetinná místa) okamžik sestaveni: 28,01 -2020 14:4a,46 lniormace podLe § 7 odst,3 zákona došlo,ke2měnám ínetody z důVodu ukončení lIformace podle § 7 odst,4 zákona @yomeziÍočnězíněněnopodle!yhláŠkyč'410/2009sb.'ve lníolmace podle § 7 odst 5 zákona (TEXTA3.)ec nepíovozuje hospodářskou činnost.oec nerírá zřizenou přispěVkovou oíganizaci,ZirsobVUJ.oz!ťspotiebntmaleraýcVyspoŽadovanéspoiiebykclatubezVytváieniÝýznamnýchskadovýchzásob' SoU,d,l lo,o,d,p,<,> /d,obl\oLý'oel>l-:ikddJ Drobný d 0!hodoby hmotný nra]etek 3 40000.Kč {joba použlenost ]e dešinež ] íok 1800_299! Kč _.VldóVén V Podíozvahové eVden.ina účiL] 902 Drobný d o!nodoby nehrnolný ma]etek: 7 60000.Kč doba po!žite nost ]e delši než 1 rok 7000 - Ka evidovan V podrozvahové evidenci |a účiu 901 pisy se plovadě]i pod e ČSU7O8 a vn tini směrnice ÚJ Ú.l oasoue n_"roz šu]e částky V hodnotě do 1000o,Kč za položk! a C]áLe prav de ně se opakujici platby,Š;slaýeno k:31 12 2alg (v Kc,splés|oslina dVé.lesetiD,á ú/slá) (]éetnikdhólka: oBEczlAíÁ Příloha Úč"t"íFd".tk- lč: aa472131 Názév| oBEczLATÁ Právníforma: Usc Zlalá 7,250 83 pošta Škvorec Předmět činnosti: Veřejná spráVa Ši;i;*no t
návrh závěrečného účtu 2019
obec Zlatá Kontaktní údaje Telefon E-mail Web Datová schránka: et7a6rc Doplňující údaje Zastupitelstvo obce: Starosta obce: tuboš Přibyt Místostarosta obce: lng.XXXXX XXX Členové zastupitelstva: Ing.Marťin Mezihorák ]an Hor\ý Ing.)osefČernohous |ana Jokešová fan Kobylka Návrh závérečného účetr za rok zaÍg sestavený v Kč ke dni 3t.L2'2o!9 Úoaje o organizaci Identifikační číslo 00472L31" Název obec Zlatá Ulice Z|atá7 obec Z|atá Pošta 250 83 Škvorec 6022L5 520 e- podatelna @ ob e czlata www.obeczlata.cz l/10 ZÍxěrečný účet obce ZlaÍá za rok 2a19 Závěrečný účet obce Z|atáza rok 2019 dle $ 17 zákona 250/2000 Sb <.>,o rozpočtoqých pravidlech územních rozpočtů,ve znění platných předpisů,zahrnuje údaje hospodaření obce za období od 1_.1.2019 do 31.1'2.2079- Hospodaření obceZlatá se v roce 2019 řídilo rozpočtem,kteý byl ve svóm ýsledku k31'.12'2019 schodkoqý.Podrobné zdůvodnění je uvedeno níže.V průběhu roku bylo schváleno 10 razpočtoých změn' bsah závěrečného účtu YýkazFín2-']'2 pro hodnocení plnění rozpočfu UsC k 31' 12.<.> 2019 Rozvahak31.1'2- 2019 [přehled aktiv a pasiv) Výkaz zisku a ztráLyk31.72.2019 Příloha k3L' 1'2'201'9 Inventarizač ní zpr áva obce k 37.12.20 1'9 Zpráva o ýsledku přezkoumání hospodaření abce Zlatá za rok 2019 Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu k 31.L2.ZaB S celým obsahem závěrečného účtu bude možné se seznámit na úřadu obce Zlatá v úřední den: ST 17.00 - 19'00,nebo na weboqých stránkách obce www.obeczlata.cz.o 1l 2) 3l 4) s) 6l 7) 2lla Záv&eěný účet obce Z|atá zarok2019 Plnění rozpočtu obce Rozpis plnění daňových příjmů Paragral Položka Text SR UR Zůstatek %sR %uR 0000 I Daň z příimů fuz.osob placená plátci 750 000.00 990 000.0c 991823,56 t32,24 100,l8 0000 2 Daň z pÍi.jmu $z.osob placená poplatník 40 000,00 40 000,0c 27 545,05 ó8.86 68,86 0000 J Daň z příjmu fuz.osob lybíraná sráŽkou 80 000,00 97 000,00 93 460,71 116,33 95,94 0000 I Daň z příimů práv.osob 750 000.00 770 000,00 866 070,1 r 115,48 1t2,48 0000 ...
audit
Zborovská 1 1 15021 Praha 5 !nZn: SZ_03 4817/20 1 9/KUSKCj.: 00416512020/I(USK Stejnopis č.L Zprána o výsledku přezkoumání hospodaření obce ZLATA Ičz 00472131 za rok20l9 Přezkoumání hospodaření obce Zlatá za rok 2019 bylo zahájeno dne 3I.07.2OI9 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodďení zaslaného přezkoumávajícímorgánem.Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:.30.01.2020.I 3.12.2019 4 na zěkladě zákona č.42012004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodďení územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve zněru pozdějších předpisů a v souladu se ziíkonem ě.25512012 Sb.' o kontrole (kontrolní řád).Přezkoumá'l-ané období: 01.01.2019 - 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Přezkoumání lykonaly: kontrolor pověřený Ťízením přezkoumání : kontroloři: Z|atá ZIatá7 250 83 XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX _ starosta Bc.XXXXXXXX XXXXXXXXXX Vlasová - účetní Zástupci obce: Pověření kpřezkoumání podle $ X odst.I zákona č,<.> 42012004 Sb <.>,$ 4 a $ 6 zákona č.25512012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,r,ydala vedoucí odboru intemího auditu a kontroly Krajského uřadu Středočeského kraje Mgr.Štepanta Dvořáková Týcová óne 19.7.2019 pod čj.096538/2019/KUSK.Předmětem přezkoumání jsou dle ust.$ 2 zák.ě.42012004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodďeníuzemního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č' 250 12000 Sb <.>,ve znění pozděj ších předpisů,a to : - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtoých prostředků' - ťrnanční operace' týkající se tvorby apoužití peněŽních fondů,- náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,- peněŽní operace' týkající se sdružených prostředků r,ynakládaných na zéklaďě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy sjin;ými právnickými nebo fyzickými osobami,- finanční operace' týkqící se cižích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví,- hospodaření a nakládríní s prostředky poskýnutými zNárodního fondu a...
fin 2-12
Ministérstvo ílnancí čR
schv álena č j,1 1 1 l 138 224l2ao2
<br> 0000
0000
<br> !000
0000
0000
<br> 0000
<br> 0000
00tl0
1]000
<br> 0000
0000
<br> 0000
<br> 0000
0l]00
<br> 0Ll00
<br> 0000
0000
<br> 0000
<br> 1o14
<br> ]0]4
<br> 1014
<br> 2310
<br> 23l0
2310
<br> Fin2 - 12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNl ROZPOČTU
úzE!]NicH sAMosPRÁvNÝcH cELKťr,REGloNÁLNicH XXX A DoBRoVoLNÝcH sVAzKú oBcí
<br> sestavený k XX ']X 2019
v kč na dvě deset nná místa
<br> lčo:
2019 12 00472131
<br> NázeV a sldlo Vykazlriícl iednotky: oBEc ZLATÁ,zlatá 7,250 83 pošta Škvolec
<br> 3349
<br> 3349
<br> 3349
<br> 1111 Daň z př]mů i]z osobpa.eiápálci
1112 Dáň z přrm! fyz osobpacenépopalnik
1] 13 Daň z pii]mu Ďiz osob Vybiraná síážkoú
] 121 Daň Z plrírú řáv óšób
1122 Daň z pi]mú pláv osobzaobce
1211 Daň ž pidané hodnoly
<br> 1337 Fop.tek za komuná niodpad
]340 Pop árek ža povož syslém! Ko
]341 PopalekZe psŮ
1361 spíáVniPopalky
138] Dďr z XXX ďdn th h,{
]XXX Zrušenýodv z oler apod hérkí.ň!
151] Daň z nemovtych věci
4]]1 N přl€nsf ?e Všeob DokL sp sl rozp
4112 N pillanď 2esll Vlám soulr dolv
4216 o51 př transfery z.stáh]ho lozpočlu
<br> ozdrav.hosp.zVířat,pol.a spec,plodin
<br> 2111 Při]my z poskylová|is]užeb a vý.obkt]
<br> Za]1 Při]myz poskytdái] š]Užeb áVýíóbkú
<br> ost.záležitosti sdělovacích prostředk
<br> 21.11 Pii]myz Ňskylďái sUreb ávylobkú
<br> 750 000,00
40 000,00
<br> 80 000,00
750 000,00
<br> 23 000,00
1 580 000,00
<br> 40 000,00
<br> 300 000,00
22 000,00
<br> 8 000,00
2 000.00
<br> 10 000,00
<br> 20 000,00
<br> 175 000,00
<br> 0,00
50 000,00
<br> 0,00
<br> 3 850 000,00
<br> 4 000,00
<br> 4 000,00
<br> 305 000,00
<br> 305 000,00
<br> 1 000,00
<br> í 000,00
<br> 990 000,00
40 000,00
<br> 97 000,00
770 000,00
<br> 23 000,00
1 695 100,00
<br> 40 000,00
<br> 325 000,00
<br> 31 000,00
<br> 8 000,00
<br> 2 000,00
24 000,00
13 000,00
<br> 195 000,00
24 367,0o
54 900,00
<br> 0,00
<br> 4 332 367,00
<br> 4 000,00
<br> 4 000.00
<br> 305 000,00
<br> 305 000,00
<br> 1 000,00
<br> l 000,00
<br> 99...

Načteno

edesky.cz/d/3596125

Meta

Prodej   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zlatá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz