« Najít podobné dokumenty

Město Moravská Třebová - Závěrečný účet za rok 2018 - Skupinový vodovod Moravskotřebovska

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Moravská Třebová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

1 Závěrečný účet za r. 2018 schválený.pdf
Li cen ce: DKS?
<br> H[falhl l /' 6
<br> XCRGBZUC / ZUC (01012018 / 01012018)
<br> Skupinový vodovod Moravskotřebovska
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
<br> Údaje o organizaci identifikační číslo název ulice,č.p.obec PSČ,pošta
<br> Kontaktní údaje telefon fax email VWVW stránky
<br> Doplňující údaje organizace
<br> Obsah závěrečného účtu |.Plnění rozpočtu příjmů
<br> lí.Plnění rozpočtu výdajů
<br> (v Kč)
<br> 72053453
<br> Skupinový vodovod Moravskotřehovska nám.T.G.Masaryka 29
<br> Moravská Třebová
<br> 571 O1
<br> |||.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV.Stavy a obraty na bankovních účtech V.Peněžní fondy - informativně
<br> Vl.Majetek
<br> Víí.Vyúčtování ůnančních vztahů k rozpočtům krajů.obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu.státním fondům a Národnímu fondu íX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Zpracováno systémem GINIS Express (JCR (14.05.1i SORD? 551 <.>
<br> s :.o.up?-2019 25 3505
<br> Li cence: HXS?
<br> s[r „1:3 ) ; 6 XCRGBZUC / ZUC (01012023 / 03012018)
<br> |.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMÚ
<br> Ěírt _ _._ _ Schválený rozpocet Rozpočet po změnách Skutečnost Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 12 025 000,00 16 830 310,00 16 823 990,68 Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 16 657 346,35 16 657 346,35 Přijmy celkem 12 925 000,00 33 487 656,35 33 401 337,03 “Detailní výpis položek die druhového indoor rozpočtové skfadby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skoíečnosr 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 924 000,00 16 829 000,00 16 822 684,80 213 Příjmy z pronájmu majetku 12 924 000,00 16 629 000,00 16 822 684,80 2141 ' Příjmy z ůroků (část) _ _ __ _ 1 W000 __ _ m0? 55,88— 214 Výnosy z finančního majetku 1 000,00 1 310,00 1 305,88 ? Přijmy; vl.čínn.a odvody přeb.org.s příj.vzt._ ÉZSĚÁOO_ _16 BÉM,? __16 ŠĚQDIĚ 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 12 925 000,00 16 830 310,...
2 Výkaz o plnění rozpočtu k 31.12.2018.pdf
Bmw-“Exif _ _
<br> wege/Ag (0101315012238)
<br> Ministerstvo financí
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÉNÍ ROZPOČTU
<br> územních samosprávných celků,dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 i 2018
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX iČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a Sídlo účetní jednotky: Skupinový vodovod Moravskotřebovska nám.T.G.Masaryka 29
<br> 51131 noavaálřeeve _ _
<br> FIN 2-12 M
<br> PŘÍ Nl
<br> l.ROĚEOĚ'LOV '
<br> Rozpočet po změnách Výsi'edek od počátku roku
<br> greg-af Položka Text _SNÉilen—ý míporš 2_ L _ _ _ ___ _ _ _ ___ i'_ _.2_____ 11 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obci 1 078 506,35 1 078 506,35 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 3 035 000,00 3 035 000,00 0000 4221 investiční přijaté transfery od obcí 143 840,00 143 840,00 0000 4222 investiční přijaté transfery od krajů 5 805 000,00 5 805 000,00 0000 Bez ODPA,10 062 346,35 10 062 346,35 2310 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 12 924 000,00 16 829 000,00 16 822 684,80 2310 Pitná voda 12 924 000,00 16 829 000,00 16 822 684,80 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 1 000,00 1 310,00 1 305,88 6310 2144 Příjmy ;: úroků ze státních dluhopisů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 1 000,00 1 310,00 1 305,88 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6 595 000,00 6 595 000,00 6330 Eřevocty vlastním fondům v rozpočtech územní 6 595 000,00 6 595 000,00 urovne RozpočTovÉ PŘÍJmY CELKEM 12 925 000,00 33 431 555,35 33 431 337,03
<br> Er.—m.zýim—shzgn 43
<br> strana 1 !&
<br> Liane-' DLSL
<br> u.ROšPQč—BŠEĚĚHĚŽEÍ __
<br> Paragraf Položka Text
<br> a
<br> b
<br> 1
<br> šCRĚATÉ/AÉ (130123181310LZMQ
<br> Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek špačátkiíoku 2
<br> 3
<br> 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 268 900,00 280 010,00 280 005,00
<br> 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a příspna 94 000,00 94 000,00 93 743,00 st.pol.zaměstnan
<br> 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 29 200,00 29 200,00 29 196,00
<br> 2310 5137 Drobný hmotný dlouh...
3 Zpráva o výsl. přezkoumání hospodaření za r. 2018.pdf
PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad
<br> " Šx |< iw =! l-lž Lži hl.ni
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018
<br> dobrovolného svazku obcí Skupinový vodovod Moravskotřebovska
<br> |č:72053453
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne: 8.listopadu 2018 jako dílčí přezkoumání 15.května 2019 jako konečné přezkoumání
<br> Přezkoumání hospodaření za rok ve smyslu ustanovení © 42,© 53 (týká se DSO) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a bylo zahájeno dne 2.8.2018 Krajským úřadem Pardubického kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> ané období od 1.1.2018 do 31.12.2018.1.Dílčí přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 8.11.2018 <.>
<br> 2.Konečné přezkoumání bylo vykonáno v sídle dobrovolného svazku obcí dne 15.5.2019 <.>
<br> Přezkoum
<br> Přezkoumání vykonali: — kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Martina Siborova
<br> - kontroloři: - Mgr.XXXXXX XXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání ve smyslu X X č.420/2004 Sb.a g 4 a Ejó zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Pardubického kraje dne 9.7.2018 <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: XXXX XXXXXXXXX - ředitelka svazku
<br> XXXX XXXXXXXX - účetní DSO
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona č.420/2004 Sb.posouzené podle hledisek uvedených v 5 3 tohoto zákona <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Poslední kontrolní úkon vzdáním se práva podat námitky byl učiněn dne 2.8.2018 <.>
<br> A.Výsledek dílčích přezkoumání A.I.Chyby a ne...

Načteno

edesky.cz/d/3596120

Meta

Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Veřejná zakázka   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Moravská Třebová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz