« Najít podobné dokumenty

Město Nová Role - Záměr obce - prodej pozemku v k.ú. Jimlíkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Nová Role.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

IMG_0001.pdf (1.53 MB)
Mdsto Nov6 Role
se sldlem Mdstskf rifad <,>
Chodovskd 23 6,36225 Nov6 Role
<br> Spis.zn.: 108/2020/NR
Spis askart,zn,: 624/2 S/10
<br> OZNAMENi
V souladu s ustanovenfm $ 39 zdkona E.128/2ooo Sb <.>,(o obclch),ve zndnf pozddjsfoh pledpisri
a v souladu s Pravidly prodeje nemovit6ho majetku mdstai.lov6 Role (daf".i <.>,<,>,i*uiauf ornumqe,o"
<br> zAn,TERoBCE
<br> f*:i#f:T* !;!:!!?o vfm6fe 53 m2,v k.ri.Jimlikov,obec Nov6 Role,v souladu s pravidly prodejenemoviteho majetku mds11My6 Role.PoZadovanf pozemek sousedl s pozemkem tadatele.b"nu pio
prodej uvedenlich pozemkt je navr?.enana g0 Kd veetne zl % DpH ru * <.>
Tento z6m6r je zveiejfiovdn na rlledni desce MEU Noy{ \ole po dobu 15 dnrl,ve kter6 se mohou z6jemcik uvedenemu zfimdruvyj6drit apledloZit nabfdky pod6nfm postor,p-r*"dnictufm e-mailu opafien6ho
1ryd*4" "-tekfoniclcfm podpisem,prostfednictvim datov8 schranicy di pffmo na p"d;i;h,NiJU ]i;;;Role v obvyklfch provoanfoh hodinfch riiadu <.>
V souladu se zn6nlm d.II.odst- 7)_Pravidel pot6,oo ZMd sciv6lf prodej nemovitosti konkr6tnim osob6 <,>
zasle Mdsto tdto osobE W-7.u k rihradd kupnl ceny auzavlenikupni smlouvy v terminu Oo go d116 oAobdrzeni vlny.Neuhradf-li vywani osoba ve stanovend lhrltu kupni cenu di nebude uzaviena ve
flanoyen6 lhfit6 kupnl smlouva z drlvodt leZfclch na strand vyzvan|oroty,pozbfvd schvalene usnesent
k prodeji nemovitosti svoji rldinnost a vybran6 o sobaztrdcinarot na toupin*roritosti.o poUita,f e*olhrlty na dny platf to sam6,co je uvedeno u podittuii lh.lry tri ii ;;a 3 pravidel <.>
<br> VNov6 Roli dne 29.1.2020
<br> Yyvdieno na fiiedni desce dne:
<br> Obs ah elektroniclcy zvef ejndn dne :
<br> sejmuto dne:
<br> sejrnuto dne:
<br> Odpovddn! referent MdtJ Novd Role: Lenka Hegenbartovti
<br> /L <,>
Jitka Pokorn6
starostka mEsta
<br> tlEsto Nov6.Rom @
se sldlefnfi{Q,Ghodovsk* Ag6 <,>
<.> 962 26 Nova XXXX -
<br> tX| XXXsXXXe Tel,: flXa ug 311
<br> Tel.fstledna:
Tel,starostka:
<br> Tel.tajemnioe:
IDDS:
<br> 353 176 311
353 176 322
353 t76 314
y2...

Načteno

edesky.cz/d/3596116

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Nová Role      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz