« Najít podobné dokumenty

Obec Leskovice - Zápisy ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Leskovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Leskovice č.09
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Leskovice,č.9 Místo konání: Kancelář obecního úřadu Zahájení zasedání dne 7.2.202 v 18.00 hod.Počet přítomných členů: XXXXX XXXXX,XXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXXXXX,XXXXXXXX XXXXXXXXX,XXXXX XXXX,XXXXX XXXX.tj.X členů ZO.Omluven: XXXXXX XXXXXX X) Starosta přivítal přítomné členy ZO a zahájil zasedání ZO : a) konstatoval řádné svolání zastupitelstva obce b) podle počtu přítomných členů ZO konstatoval,že zasedání ZO je schopno se usnášet,c) jmenoval zapisovatele pro vyhotovení zápisu p.Bradu,d) seznámil členy zastupitelstva obce,že nebyly proti minulému zápisu vzneseny námitky,e) informace o činnosti obce od posledního zasedání ZO a plnění přijatých usnesení – starosta konstatoval,že usnesení ZO byla splněna.Schválení programu jednání ZO a určení ověřovatelů: a) starosta přečetl navržený program jednání,požádal o jeho případné doplnění a vyzval k hlasování: b) navrhl ověřovatele zápisu p.Vorla a p.Kubeše a vyzval k hlasování o schválení programu a ověřovatelů,Pro 6,proti 0,zdržel se 0.Usnesení č 1/ 9 : Zastupitelstvo počtem 6 hlasů schvaluje.Jednání ZO se bude řídit tímto programem: 1) Usnesení z minulého zastupitelstva 2) Výběr firmy na stavbu čp.17 3) Schválení změny územního plánu 4) Demolice a recyklace čp.17 5) Žádost Lada 6) Schválení rozpočtu 7) Odměňování členů zastupitelstva 8) Různé,schválení výběrového řízení “Revitalizace zeleně“ 9) Diskuse Jednání ZO dále pokračovalo dle schváleného programu: 1) Zastupitelé projednali a schválili kontrolu usnesení z minulého zásedání ZO.Pro 6,proti 0,zdržel se 0.Usnesení č 2/ 9 : Zastupitelstvo počtem 6 schvaluje.2) Zastupitelstvo obce projednalo doporučení hodnotící komise a rozhodlo o zadání zakázky na stavbu čp.17 uchazeči T&Nstav stavební a obchodnís.r.o <.>,Rubešova 1179,393 01 Pelhřimov.Tato firma zvítězila v hodnocení nabídek nejnižší cenou.Pro 5,proti 0,zdržel se 1.Usnesení č 3/ 9 : Zastupitelstvo počtem 5 schvaluje.3) Zastupitelé obce schválili změnu číslo 1 územního plánu Lesko...

Načteno

edesky.cz/d/3596101

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Leskovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz