« Najít podobné dokumenty

Obec Nemyslovice - Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106 za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nemyslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva o poskytování informací dle zák. č. 106 za rok 2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb.<,>
o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů,za rok 2019
<br>
V souladu s ustanovením § 18 zákona č.106/1999,o svobodném přístupu k informacím,podle které-
ho musí každý povinný subjekt předkládat o své činnosti v oblasti poskytování informací zákonem
stanovené údaje,předkládá obec Nemyslovice tuto „Výroční zprávu za rok 2019“ <.>
<br>
<br>
a
počet písemně podaných žádostí o informace 6
<br> počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné
<br> b počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádné
<br> c
<br> opis podstatných částí každého rozsudku soudu,ve věci pře-
zkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o po-
skytnutí informace
<br> žádné
<br> přehled všech výdajů,vynaložených v souvislosti se soudními
řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včet-
ně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní
zastoupení
<br> žádné
<br> d
výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbyt-
nosti poskytnutí výhradní licence
<br> žádné
<br> e
počet stížností podaných dle § 16a zákona,včetně důvodů
jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
<br> žádné
<br> f další informace vztahující se k uplatňování zákona 2
<br>
Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční
úhradu,a to do výše,která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými <.>
Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši,která
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií,opatřením technických nosičů XXX a s odesláním
informací žadateli.Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informa-
cí <.>
Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč
<br> Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně
s žadatelem ústní formou,nejsou evidovány a není uplatňován žádn...

Načteno

edesky.cz/d/3596088

Meta

Jednání zastupitelstva   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nemyslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz