« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obecně závazná vyhláška 2/2019 o místním poplatku ze psů
Obec VRÁTNO
Zastupitelstvo obce Vrátno
<br> Obecně závazná vyhláška
obce Vrátno
<br> č.2/2019 <,>
o místním poplatku ze psů
<br>
Zastupitelstvo obce Vrátno se na svém zasedání dne 13.listopadu 2019 usnesením č. 5/2019 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Vrátno touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Vrátno <.>
Čl.2
Poplatník a předmět poplatku
(1) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „poplatník“).[footnoteRef:1] [1: § 2 odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> (2) Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců.[footnoteRef:2] [2: § 2 odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 30ti dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 30 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
(2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena <.>
(3) V ohlášení poplatník uvede[footnoteRef:3] [3: § 14a odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identifikátor,byl-li přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí,užívaných v souvislosti s ...

Načteno

edesky.cz/d/3596087


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz