« Najít podobné dokumenty

Obec Vrátno - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno , dne 27.12.2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrátno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno , dne 27.12.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vrátno,dne 27.12.2019,od 18.30 hod <.>,v místním pohostinství <.>
<br>
Program :
<br> 1.Zahájení
2.Schválení rozpočtu obce na rok 2020
3.Schválení smluv a dodatků
4.Odměny zastupitelů
5.Shrnutí hospodaření obce za rok 2019
6.Žádosti
7.Diskuse
8.Závěr
<br>
<br>
<br>
<br> Účast dle prezenční listiny : Formánková,Formanová,Lojek,Vízner <,>
Studený,Šíma
Omluveni : XXXXXXXXX XXXXXXXXX
Zastupitelstvo je usnášení schopné.X <.>
<br>
1.Zahájení
<br> Zasedání zahájila starostka Formánková v 18.35 hod <.>,přivítala Všechny přítomné hosty a zastupitele.Přečetla stávající program zasedání a požádala zda má některý ze zastupitelů návrh na další bod do programu nebo připomínky.Nebyly z řad zastupitelů podány žádné další XXXX XXX připomínky.Starostka po té dala prostor k návrhu na zapisovatele a ověřovatele zápisu.Byl dán návrh zapisovatel –Jana Formanová,ověřovatelé Šíma,Lojek
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo nepodalo žádné další návrhy a nemělo námitek k programu.Starostka dala ke schválení program se zapisovatelem zápisu a ověřovateli zápisu <.>
Výsledek hlasování : Pro 6,Proti 0,Zdrželi se 0
<br> 2.Schválení rozpočtu obce na rok 2020
<br> V tomto bodě starostka dala ke schválení Rozpočet obce na rok 2020,který,byl řádně vyvěšen na Úřední desce,a to po dobu 15 dní i dálkovým přístupem.K tomuto rozpočtu nebyly podány žádné připomínky a změny z řad zastupitelstva a zastupitelstvo schvaluje tento Rozpočet obce na rok 2020 a na paragrafy <.>
<br> Návrh usnesení :
<br> Zastupitelstvo obce Vrátno schvaluje Rozpočet obce na rok 2020,a to na paragrafy <.>
Výsledek hlasování : Pro 6,Proti 0,Zdrželi se 0
<br> 3.Schválení smluv a dodatků
<br> Starostka seznámila přítomné zastupitele,že ke konci roku byly na obec zaslány návrhy smluv a dodatků.Jedná se o firmu Compag,která,jak již informovala starostka na minulém zasedání přechází na jiné financování nákladů na odvoz a svoz komunálního odpadu a to na známky (cena známky na rok 1976.-kč ).Fa ...

Načteno

edesky.cz/d/3596084

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrátno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz