« Najít podobné dokumenty

Obec Níhov - OZV 4_2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Níhov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
OBEC Nihov Zastupitelstvo obce Nihov Obecně závazná vyhláška obce Níhov č.4/2019,o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Níhov se na svém zasedání dne 6.12.2019 usnesením č.10 usneslo vydat na základě š 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“),a v souladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,oobcich (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Nihov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).(2) Správcem poplatku je obecní úřad Níhov.1
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku (l) Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen „pOpIatnik“).2 (2) Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne,kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne,kdy nabyl psa staršího tří měsíců.Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinnosti (např.úhyn psa,jeho ztrátu,darování nebo prodej) <.>
<br> (2) Povinnost ohlásit držení psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.(3) V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména,a příjmení nebo název,obecný identiňkátor,byl-Ii přidělen,místo pobytu nebo sídlo,sídlo podnikatele,popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede těž osoby,které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech <,>
<br> * 5 15 odst.1 zákona o místních poplatcích 2 5 2 odst.1 zákona o místních poplatcích
<br> 3 5 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> “* 5 148 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1) (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb,včetně poskytovatelů těchto s...

Načteno

edesky.cz/d/3596039


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Níhov
20. 03. 2020
12. 03. 2020
09. 03. 2020
02. 03. 2020
02. 03. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Obec Níhov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz