« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Záměr č.3/2020 Pronájem pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr_č._3_2020_Pronájem_pozemku.pdf
Obec Sklené nad Oslavou
<br>
<br> ZÁMĚR č.3/2020 – PRONÁJEM VODNÍ PLOCHY
<br>
V souladu se zákonem č.128/2000 Sb <.>,O obcích (obecní zřízení),v platném
<br> znění pozdějších předpisů a dalších předpisů souvisejících,ve smyslu § 39 odst <.>
<br> 1 a § 99 odst.2 zákona <,>
<br>
<br> obec Sklené nad Oslavou jako vlastník pozemku,zveřejňuje záměr pronajmout pozemek p.č.282,druh
<br> pozemku vodní plocha,způsob využití rybník o výměře 4564 m
2
zapsaný na LV č.1 v katastrálním
<br> území Sklené nad Oslavou <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br> Záměr byl vydán na základě žádosti o pronájem výše uvedeného pozemku <.>
<br> Nájemce musí splňovat následující podmínky:
<br>  věk minimálně 18 let
<br>  trvalý pobyt v obci Sklené nad Oslavou <.>
<br> Hodnotící kritéria:
<br>  výše nabídnutého nájemného <.>
<br> Další podmínky nájmu:
<br>  nájem na dobu určitou od 1.1.2021 – 31.12.2026
<br>  udržovat vodní plochu,vypouštěcí zařízení,hráz,v řádném stavu,neprodleně likvidovat
<br> veškerý odpad,sečení min.2x ročně a likvidovat bioodpad vzniklý provozováním rybníku na
<br> náklady nájemce
<br>  nepronajímat pronajatou vodní plochu do pronájmu třetí osobě
<br>  předat předmětnou vodní plochu ke dni skončení pronájmu bez jakýchkoliv závazků v řádném
<br> stavu <.>
<br> Způsob podání nabídek:
<br>  nabídka bude doručena písemně v zalepené obálce s textem,<,> NEOTVÍRAT- Kosteček“ na
<br> adresu Obecní úřad Sklené nad Oslavou,Sklené nad Oslavou 85,591 01 do 2.3.2020,do
<br> 15hod.<.>
<br> Vyhodnocení nabídek:
<br>  proběhne na nejbližším veřejném zasedání zastupitelstva obce Sklené nad Oslavou
<br>  všichni zájemci budou zároveň písemně informováni o výsledku <.>
<br> Práva pronajímatele:
<br> Obec Sklené nad Oslavou si vyhrazuje právo od Záměru č.3/2020 pronájmu vodní plochy ustoupit bez
<br> udání důvodu <.>
<br>
<br> Občané se mohou po dobu 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky <,>
<br> návrhy nebo připomínky na adresu:
<br>
<br> Obecní úřad Skle...

Načteno

edesky.cz/d/3596013

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz