« Najít podobné dokumenty

Obec Držková - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MMZL 021135/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Držková.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha zde ke stažení.
tf 9tv |qn Dle druhu provid6n6 fdEbv.pouZlta PDZ El3: - secenl tr6w - Odr2ba zelen6 - Odr2ba SDZ - opravy vfiluk0 - fi€zov6ni vozovkv Plioprav6 poui:sliPDZ 417 a 417 - turbomechanismus 4,scHEMA PDZ PRO PROVADEWITECHTO CIIIIVOST1.POHYBLVE PRACOVNi MISTO V OBGI: +Se6eni travnich porost0 +Mytl smdrovfch sloupk0 +7ametAnl komu n i kaci se sa mosbSrem,pomoc i krop i6ky +UdrZba dopravnich znadek +UdEba zelen6 +Oprava vftluk0 pomocl turbornechanismu fUdrZovaci n6t6r Vozidlo oznsieno svdtelnou 8ipkou a maj6kem nebo Pojlzdnou uzavtrkovou tabull f "c'tlI rnAw I t'ffi'{ At5 E{3 il i I L0rtA [: (],\.: nDt L ozl 43rl ?u2o rqrl?l 9lv qE8 Dle-druhu orovdd6n6 0d*bv.oouZlh PDZ E13: - secent favy - 0drZba zelenE - Udrzba SDZ - opravy vftlukfi A17 - turbomechani,<,> o?,<,> _ L,SCHEMA PDZ PRO PROVADEN| TECHTO EINUOSTI.POHYBLVE PRACOVN1 NAISTO V OBCI: +Opravy r{tluk0,prosedlin asfaltovYmi betony (frdza,finiSe| b -,3on Vozidlo oznaieno sv6telnou Sipkou a maj6kem nebo pojlzdnou uzavlrkovou tabull f*-c*-il I rnAw I t?ir{ UhE F Al5 E{3 E4 SCHEMA PDZ PRO 9lv o le€ qm qE8 Dle druhu orovld6n6 fdribv.oouiita PDZ El3: - secent traw - 0driba zelen6 - 0drZba SDZ - opravy vftluk0 - fr6zov6nl vozovkv opravE poffeby poulftl PDZ 417 a A7a,a lo i A17 - turbomechanismusezo e.PROVADENI TECHTO CINNOT}TI.MIMO OBEG: +Seeeni travnich porostu rMyti sm6rovf ch sloupkir )Zamet6nl komunikaci se samosbErem,pomoci kropi6ky +UdrZba dopravnich zna6ek +Udftba zelen6 +Oprava vltlukt pomocl turbomechanismu fUdrZovacln6t6r Vozidlo ozna6eno sv6telnou Sipkou a maj6kem neDo poJlzdnou uzavfrkovou rabull 821 0 E Bzh R Mh A15 '(sUn L C : <.>,DrDt( Ct44|Slttzo SCHEMA PDZ PRO 9tv ote€ qEs qE[ effi Dlgdruhu orovidln6 0drlby.oouZita PDZ E13: - sedeni lrdvy - t]drZba zelen6 - 0dEba SDZ - opavy vftluk0 - fi6zovAnt vozovkv oprave dle potleby pouZitl PDZ A17 a aloi A17 - turbomechanismus qo q.pRovADEruirEcHTo ctttrosri - Mlnto OBEG: )Opravy vlitluk0,prosedlin asfaltoufmi betony (fr6za,fini5er) Vozldlo ozneeeno sv6telnou iipkou a m...
Vyhláška ze ke stažení.

Načteno

edesky.cz/d/3595987

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Držková      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz