« Najít podobné dokumenty

Obec Částkov (Tachov) - Záměr na prodej pozemku v k.ú. Maršovy Chody

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Částkov (Tachov).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr na prodej pozemku v k.ú. Maršovy Chody
Obec Částkov,Částkov čp.49,347 01 Tachov,IČO: 00573779
<br>
<br> Záměr prodeje pozemku v majetku obce
<br>
<br> Obec Částkov oznamuje,v souladu s § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
<br> pozdějších změn záměr prodat pozemky:
<br>
<br> pozemky p.p.č.1666 a p.p.č.1669 v k.ú.Maršovy Chody
<br> vyhlášení záměru schváleno ZO dne 4.2.2020,usnesení č.15/12
<br> Pro hodnocení nabídek bude zejména.a podstatná výše nabízené ceny s tím,že nabízená cena musí
<br> být vždy vyšší,než odhadní cena (…) m2 a závazek,kupujícího bez nároku na jakékoli plnění od Obce
<br> zachovat pozemky přístupné pro veřejnost jako plocha veřejné zeleně a jako součástí plochy přírodní <,>
<br> jejíž hlavním využitím je nezastavěné území pro zajištění podmínek ochrany přírody a krajiny.Dále
<br> závazek,že u pozemku p.p.č.1666 nový vlastník bude respektovat,že je součástí registrovaného
<br> významného krajinného prvku - ochranářsky významné porosty dřevin,mokřad (210/11-34-20),na
<br> základě rozhodnutí orgánu ochrany přírody a krajiny a na své náklady plnit řádně a včas všechny
<br> povinnosti,které z tohoto vyplývají vlastníkovi pozemků.Dále závazek,že nový vlastník bude
<br> respektovat,že pozemky p.p.č.1666 a p.p.č.1669 v k.ú.Maršovy Chody jsou součástí lokálního
<br> biocentra s označením TC 21 - přírodní památka Maršovy Chody,tato přírodní památka je se zvláštní
<br> ochranou z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb <.>,jedná se o součást ÚSES -
<br> územní systém ekologické stability v území,a na své náklady plnit řádně a včas všechny povinnosti <,>
<br> které z tohoto vyplývají vlastníkovi pozemků <.>
<br> V Částkově dne 14.2.2020
<br>
<br>
<br> Obec Částkov
<br> XXXXX XXXXX
<br> starosta v.r <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 14.2.2020 Sejmuto: 1.3.2020

Načteno

edesky.cz/d/3595984


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Částkov (Tachov)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz