« Najít podobné dokumenty

Obec Milonice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Milonice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha č. 2_Výkazy MŠ.pdf
Rozvaha
<br> PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská Škola MILONICE,<,> 683 36 Milonice 66,70987912
<br> CZ NACE: 85100
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> (v korunách Kč na 2 des.místa)
<br> okamžik sestavení: 20.01.2020
<br> 1 | 2 | 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo,pol.Název položky SU BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM 1 539 068,08 896 610,04 642 458,04 426 439,13 A.Stálá aktiva 896 610,04 896 610,04 0,00 0,00 |.Dlouhodobý nehmotný majetek 25 614,50 25 614,50 0,00 0,00 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Software 013 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Ocenitelná práva 014 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 v 25 614,50,25 614,50 0,00 0,00 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 051 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Dlouh.nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 0,00 0,00 0,00 II.Dlouhodobý hmotný majetek 870 995,54 870 995,54 0,00 0,00 1 Pozemky 031 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Kulturní předměty 032 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Stavby 021 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Samosthmmovité věci a soub.hm.mov.vécí 022 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 v 870 995,54 870 995,54 0,00 0,00 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 0,00 0,00 0,00 0,00 10 Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 0,00 0,00 0,00 Ill.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,00 0,00 0,00 1 Maj.účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Maj.účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 0,00 0,00 0,00 5 Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 0,00 0,00 0,00 6 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 0...
příloha č. 1_Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.pdf
Krajský úřad Jihomoravského kraje
<br> Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno
<br> SpZn.: S - JMK 46137/2019 OKP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce MILONICE,okres Vyškov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 22.srpna 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 10.února 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních
<br> samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Milonice Milonice 118,683 33 Nesovice
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXX XXXXXXXXX lng.XXXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byly přítomny: XXXXX XXXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v g 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaje,na které se vztahuje povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu <.>
<br> Přezkoumání hospodaření bylo zahájeno dne 23.července 2019,a to doručením písemného oznámení územnímu celku nejpoz...
Návrh ZÚ 2019.pdf
Licence: D53C strana 1 / 10 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Obec Milonice
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2019
<br>
<br> (v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.12.02.2020 12h37m36s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00368652
<br> název Obec Milonice
<br> ulice,č.p.Milonice 118
<br> obec Milonice
<br> PSČ,pošta 683 33
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 517 367 550
<br> fax
<br> e-mail ou@milonice.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.12.02.2020 12h37m36s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 5 798 000,00 6 143 500,00 6 103 715,25
<br> Nedaňové příjmy 422 000,00 523 800,00 503 566,00
<br> Kapitálové příjmy 90 000,00 64 000,00 57 200,00
<br> Přijaté transfery 287 700,00 370 000,00 336 231,00
<br> Příjmy celkem 6 597 700,00 7 101 300,00 7 000 712,25
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.1 250 000,00 1 250 000,00 1 236 297,10
<br> 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti 30 000,00 35 000,00 34 019,67
<br> 1113 Daň z př...

Načteno

edesky.cz/d/3595981

Meta

Rozpočet   Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Milonice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz