« Najít podobné dokumenty

Obec Nučice (Praha-východ) - Zápis ze zasedání zastupitelstva 3.2.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nučice (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zápis ze zasedání.pdf (1.06 MB)
Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Nučice konaného dne 3.2.2020
<br> Místo konání: Hospoda U Kubelků Čas zahájení: 19:00
<br> Přítomni: L.Mervardová,M.Jirsová,P.l<rutský,M.Kočí,].Chromý,R.Maršák Omluvena: |.Nováková
<br> Přítomno je 6 zastupitelů ze 7,zastupitelstvo je usnášeníschopné.Předsedající: starostka obce L.Mervardová
<br> Předsedající všechny přítomné přivítala a konstatovala,že zasedání Zastupitelstva obce Nučice (dále jen „zasedání“) bylo řádně svoláno dle zákona,pozvánka s navrženým programem zasedání byla zveřejněna na úřední desce,elektronické úřední desce obce a že zastupitelstvo je usnášeníschopně <.>
<br> Informovala,že zápis z minulého zasedání byl v zákonných lhůtách vypracován,podepsán a vyvěšen,a že nebyly vzneseny žádné námitky k zápisu <.>
<br> Dále předsedající určila zapisovatelem Nl.Jirsovou a ověřovateli zápisu lVl.Kočího a R.Maršáka.l< určenému zapisovateli a ověřovatelům nebyly vzneseny námitky ani protinávrhy <.>
<br> Předsedající přečetla program zasedání:
<br> Výroční zpráva o poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.za rok 2019 Rozpočtové opatření č.7/2019
<br> Rozpočtové opatření č.1/2020
<br> Odměny neuvolněných členů zastupitelstva
<br> Schválení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby Schválení smlouvy o zřízení věcného břemene — služebnosti
<br> Příkazní smlouva se společností WITEN DR
<br> Schválení veřejné zakázky a výběru projektanta na ČOV a kanalizací Souhlas obce Nučice se zařazením do územní působnosti MAS Podlipansko Změna Územního plánu Nučic
<br>.Individuální dotace z rozpočtu obce Nučice na rok 2020
<br> Opravy na budově TJ Nučice
<br>.Kadeřnictví uzavření smlouvy
<br> Různé
<br> 15.Diskuze
<br> Tento program byl vyvěšený,a doplňuji a upravuji program zasedání takto:
<br> 14.Připojení elektrického kabelu na baštu
<br> 15.Různé
<br> 16.Diskuze
<br> a vyzvala zastupitele k hlasování doplněného a upraveného programu <.>
<br> l-ar-ri-ar-nwoo—Jmu-ihwr—JH WNHP""""'
<br> |.A :...

Načteno

edesky.cz/d/3595977

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Stavební informace   Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nučice (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz