« Najít podobné dokumenty

Obec Oznice - Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Oznice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Stáhnout
Zápis z jednání 9.zasedání zastupitelstva obce Oznice konaného dne 5.2.2020
<br> od 17:00 hod.V prostorách zasedací místnosti obecního úřadu
<br> Zasedání se zúčastnilo 7 členů obecního zastupitelstva (OZ) dle prezenční
<br> listiny <.>
<br> Schůzi řídil: starosta obce XXXXXX XXXXX Omluven: M.Tvrdý,XXXXX XXXXXXX Zapisovatel: Mgr.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřovatelé zápisu: XXXXXX XXXXXXX,Ing.XXXX XXXXXXX
<br> Navržený program zasedání:
<br> X.Zahájení zasedání <.>
<br> 2.Schválení programu 9.zasedání OZ <.>
<br> 3.Volba ověřovatelů zápisu,zapisovatele zápisu <.>
<br> 4.Kontrola plnění usnesení z předchozího jednání <.>
<br> 5.Projednání smlouvy o poskytnutí dotace č.D/0059/2020/KH
<br> 6.Projednání výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu
<br> „ Rekonstrukce sociálního zařízení objektu občanské vybavenosti“ <.>
<br> 7.Projednání žádosti o finanční dar pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR,z.s <.>
<br> 8.Projednání kupní smlouvy pro účel prodeje pozemku p.č.55/27,ostatní plocha,o výměře 402 m2,v k.ú.Oznice <.>
<br> 9.Projednání kupní smlouvy pro účel prodeje pozemku p.č.198/3,trvalý travní porost,o výměře 44 m2,v k.ú.Oznice <.>
<br> 10.Různé <.>
<br> 11.Diskuse,usnesení,závěr <.>
<br> 9.1.XXXXXXXX XXXXXX XXXXX přivítal přítomné a zahájil X.řádné zasedání zastupitelstva obce Oznice <.>
<br> 9.2.Pro schválení programu hlasovalo 7 zastupitelů,čímž byla splněna i povinnost nadpoloviční většiny přítomných zastupitelů <.>
<br> Usnesení: Zastupitelstvo obce Oznice schvaluje program 9.zasedání obce.Ozníce <.>
<br> Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: O Zdrželi se: 0
<br> 9.3.OZ projednalo a schválilo ověřovatele zápisu,zapisovatele zápisu,ve složení XXXXXX XXXXXXX a Ing.XXXX XXXXXXX ověřovatelé zápisu,XXXXXXX XXXXXXXXX zapisovatel zápisu <.>
<br> Usnesení: Obecní zastupitelstvo Oznice schvaluje ověřovatelé zápisu Michala Šebestu a Ing.Petra Šebestu a zapisovatele zápisu Danielu Skýpalovou.Výsledek hlasování: Pro:7 Proti: 0 Zdrželi se: 0
<br> 9.4.OZ projednalo ...

Načteno

edesky.cz/d/3595966

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Oznice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz