« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Výroční zpráva za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výroční zpráva za rok 2019
í ?.Výroční zpráva podle zákona č.106451999 Sb.za rok 2019
<br> ['ISÚHíadíí e uctanovením 35 í 8 zákona č.í tm.-í! ??9.o svobodném přístupu k ínfarmacím.podíe ktereho každý povinný.wbjekt mocí a své činností vobíastí poekytovúní ínformaeí předkícídat eúkanetn stanovene údaje.předkíddd Obec Naížovíce tato „Výroční epra'vú za rok Zůí9" <.>
<br> a) počet podaných žúdostío informace 4 bj počet vydaných raehodnútí o odmítnutí žádostí
<br> c) počet pmíanýrh odvoíúníprotí rozhodnutí
<br> d,! opíe podstatných čúetí každého roemtdkn sonda.ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádostí o poskytnutí ínformace
<br> e) přebíed všech výdajú.tynaíožených vooúvíeíostí,ve í) soudními řízenímí o právech a povinnostech _.rmdíe tohoto zákona včetne no'kíadú na eve víastní zamčetnonce a ndkíodý na právní zastoupení:
<br> CDCE-ů
<br> j) poskytnuté výhradní íícence a odírwnínění nezbytností [? methdnntí výhradní íícence
<br> gl počet stížnootí podaných dt'e :? Iňa :a'kana.včetne" [] dúvodú jejich podání a „strašný popis zpúeobú jejich výr-men:
<br> hj dobří informace vztahující se k apíathotúní za'kona: ] [?
<br> Díe Š: í.? zákon mohou povinne eobjehý *; :convísíostí s poskytováním informací požadovat finanční úhrada,a to do výše která nesmípřeoúhnat núkíddy s vyřízením žádostí egnýenýtní <.>
<br> Povínne subjekty jsou vsomúsíostí :; poskytováním informací oprávněný žádat úhradu ve 155511 kterár nesmí přccúbnoút no'kíady „spúene'.; pořízením kapří.opatřením rechníckjcb nasíčú XXX a s odesíúním ínýtrtnocí žadateli Povinný „.<.> -objekt múže požádat í úhradu za mimořádně rozsúbíe myhíedúní informací <.>
<br> Kúše úbrodý ea pookytovúní tom:-mací za písemně ;nníone žddoetí v roce JIL-' Sl činí: [1- Kč
<br> Informace jooo občanům odeíovdný především na :asedo'nícb zastupiteíctva obce.prostředníctvím úřední desky 1: obcí.na webových.s'trdnkúcb obcer eíektronícke' úřední deece v rdmcí webových stránek a při osobních kontaktech e obc'any <.>
<br> Vprúbebú roka starosta mntostaro...

Načteno

edesky.cz/d/3595949

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz