« Najít podobné dokumenty

Obec Pavlov (Břeclav) - Veřejnoprávní smlouva - TIC 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pavlov (Břeclav).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejnoprávní smlouva - TIC.pdf (1.17 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
<br> |.Obecná ustanovení
<br> Zastupitelstvo Obce Pavlov rozhodlo svým usnesením č.5 ze dne 29.1.2020 podle 5 102 odst.3 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích v pozdějším znění a v souladu s 5 103 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v pozdějším znění,o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Pavlov v roce 2020 na podporu subjektů ve výši a za podmínek dále uvedených v této smlouvě <.>
<br> ||.Poskytovatel a příjemce dotace 1.Poskytovatel dotace:
<br> Obec Pavlov
<br> Sídlo: Na Návsi 88,692 01 Pavlov
<br> IČ: 00283479
<br> ENČ: C200283479
<br> zastoupené starostou: Zdeňkem Duhajským
<br> bankovní spojení: KB Mikulov,č.ú.19—2036780247/0100
<br> dále jako „poskytovatel“
<br> 2.Příjemce dotace:
<br> Turistické informační centrum Mikulov,o.p.s <.>
<br> Sídlo: Náměstí 158/1,692 01 Mikulov
<br> IČ: 29278511
<br> [nč: c22927s511
<br> bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s.— pobočka Mikulov,č.ú.2286663369/0800
<br> dále jako „příjemce"
<br> |||.Účel a doba využití dotace
<br> 1.Účelem neinvestiční dotace je pokrytí části neinvestičních výdajů spojených v roce 2020 s činností organizace při zabezpečení provozu Turistického informačního centra Pavlov <.>
<br> 2.Příjemce je povinen využít dotaci XXX k účelu uvedenému v předchozím bodě <.>
<br> X.Příjemce se zavazuje použít finanční prostředky do 30.11.2020 <.>
<br> IV.Výše a vyplácení dotace
<br> Výše dotace činí 170.000,-Kč (jednostosedmdesáttisíckorunčeských) <.>
<br> Dotace bude poskytnuta bezhotovostním převodem z účtu poskytovatele 19-2036780247/0100 na účet příjemce <.>
<br> ZO schválilo vyplacení dotace ve dvou splátkách a to: první splátka ve výši 85.000 Kč bude vyplacena do 15-ti dnů ode dne podpisu této smlouvy oběma stranami,druhá splátka ve výši 85.000 Kč v termínu do 30.6.2020 <.>
<br> O užití prostředků z této dotace vede příjemce samostatnou průkaznou účetní evidenci.Dále se zavazuje tuto účetní evidenci uchovávat po dobu 5 let <.>
<br> V.Finančn...

Načteno

edesky.cz/d/3595946

Meta

Rozpočet   Zákon 106/1999  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pavlov (Břeclav)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz