« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Hamry - Darovací smlouva-Ordinace PL 2019.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Darovací smlouva-Ordinace PL 2019.pdf
Darovací smlouva
<br> ].Smluvní strany Obec Staré Hamry Se sídlem: Staré Hamry č.283,739 15 Zastoupena: Bc.XXX XXXXXX,starostak Identifikační číslo: XXXXXXXX Nezapsána ve veřejném rejstříku Bankovní spojení: 1682009399/0800 (dále XXX XXXX „ dárce " )
<br> a
<br> Ordinace praktického lékaře - MUDr.XXXXX XXXXXXXX s.r.o <.>
<br> Se sídlem č.p.52,739 14 Ostravice
<br> Identifikační číslo: 29459737
<br> Zastoupena: MUDr,Pavlou Sýkorovou,jednatelkou
<br> Zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C číslo vložky 54978
<br> Bankovní spojení: 107-3824750297/0100
<br> (dále XXX XXXX „obdarovaný ")
<br> ve smlouvě společné XXX XXXX smluvní strany
<br> II.Účelové určení a výše neinvestiční dotace
<br>.Smluvní strany uzavřely smlouvu o nájmu prostor sloužícího podnikání a to za účelem zajištění provozu ordinace praktického lékaře,a to pro občany obce dárce,ale i pro občany zdalších spádových oblasti.S provozem této ordinace jsou spojeny i náklady výjezdu praktického lékaře za pacienty,kdy vzdálenosti na kterých ordinuje obdarovaný jsou značné a ovlivňují negativně rentabilitu poskytovaných služeb <.>
<br>.Na základě výše uvedených skutečnosti se dárce rozhodl podpořit provoz ordinace praktického lékaře na území obce a to závazkem,dle kterého,se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému - provozovateli ordinace praktického lékaře,dar Ve výši 75.000.-Kč (slovy: Sedmdesátpěttisíckorunčeských) a to pro zajištění fungování výše uvedených poskytovaných služeb obdarovaného <.>
<br>.Obdarovaný se zavazuje dar přijmout a užít vsouladu s jeho účelovým určením za podmínek stanovených touto smlouvou,a to výhradně na zajištění potřeb ordinace praktického lékaře v obci dárce <.>
<br> iIl.Závazky smluvních stran
<br> Dárce se zavazuje poskytnout příjemci dar převodem na účet vedený u Komerční banky,a.s.pobočka Frýdek-Mistek,č.účtu: 107-3824750297/0100.variabilní symbol: 00297241,a to: částku ve výši 75 000; Kč do 31.03.2019 <,>
<br> U.)
<br> Dar nebude vyplacen,po...

Načteno

edesky.cz/d/3595944

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz