« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Hamry - Darovací smlouva-Ordinace PL 2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Darovací smlouva-Ordinace PL 2020.pdf
Darovací smlouva
<br> 1.Smluvní strany
<br> Obec Staré Hamry
<br> Se sídlem: Staré Hamry č.283,739 15 Zastoupena: Bc.Eva rlbřová,starostak Identifikační číslo: 00297241 Nezapsána ve veřejném rejstříku Bankovní spojení: 1682009399/0800 (dále XXX XXXX „ dárce “ )
<br> El
<br> Ordinace praktického lékaře - MUDr.XXXXX XXXXXXXX s.r.o <.>
<br> Se sídlem č.p.52,739 14 Ostravice
<br> Identifikační číslo: 29459737
<br> Zastoupena: MUDr.Pavlou Sýkorovou,jednatelkou ' Zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C číslo vložky 54978
<br> Bankovní spojení: 107—3824750297/0100
<br> (dále XXX XXXX „obdarovaný ")
<br> ve smlouvě společné XXX XXXX smluvní strany
<br> L).)
<br> II.Učelové určení a výše neinvestiční dotace
<br> Smluvní strany uzavřely smlouvu o nájmu prostor sloužícího podnikání a to za účelem zajištění provozu ordinace praktického lékaře,a to pro občany obce dárce,ale i pro občany zdalších spádových oblastí.S provozem této ordinace jsou spojeny i náklady výjezdu praktického lékaře za pacienty,kdy vzdálenosti,na kterých ordinuje obdarovaný
<br> jsou značné a ovlivňují negativně rentabilitu poskytovaných služeb <.>
<br> Na základě výše uvedených skutečnosti se dárce rozhodl podpořit provoz ordinace praktického lékaře na území obce a to závazkem,dle kterého,se dárce zavazuje poskytnout obdarovanému — provozovateli ordinace praktického lékaře,dar ve výši 75.000,—Kč (slovy: Sedmdesatpěttisíckorunčeských) a to pro zajištění fungování výše uvedených poskytovaných služeb obdarovaného <.>
<br> Obdarovaný se zavazuje dar přijmout a užít vsouladu sjeho účelovým určením za
<br> podmínek stanovených touto smlouvou,a to výhradně na zajištění potřeb ordinace praktického lékaře v obci dárce <.>
<br> III.Závazky smluvních stran
<br> Dárce se zavazuje poskytnout-příjemci dar převodem na účet vedený u Komerční banky,a.s.pobočka Frýdek-Místek,č.účtu: 107—3824750297/0100,variabilní symbol: 00297241,a to: částku ve výši 75 000,- Kč do 31.03.2020 <,>
<br> Da...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz