« Najít podobné dokumenty

Obec Staré Hamry - Smlouva o poskytnutí příspěvku-Senior Taxi 2020.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Staré Hamry.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Smlouva o poskytnutí příspěvku-Senior Taxi 2020.pdf
Smlouva o poskytnutí příspěvku
<br> 1.Smluvní strany
<br> Středisko sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí
<br> se sídlem: Padlých hrdinů 312,739 1 1 Frýdlant nad Ostravicí zastoupeno: lng.Jiřím Hořínkem,ředitelem
<br> IČ: 00847020
<br> číslo účtu: 36031781/0100
<br> (dále jen příjemce) a
<br> Obec Staré Hamry
<br> se sídlem: Staré Hamry 283,739 15 Staré Hamry zastoupena: Bc.Evou Tořovou,starostkou
<br> IČ: 00297241
<br> číslo účtu: 1682009399/0800
<br> (dáš ian poskytuglcl) „*
<br> 11.Základní ustanovení
<br> 1.Tato Smlouva je uzavřena dle 5 159 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> 2.Účelem této smlouvy je poskytnutí neinvestičního příspěvku poskytovatelem Středisku sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí ke krytí nákladů spojených s provozováním služby Senior Taxi v roce 2020 (dále také Projekt) <.>
<br> III.Předmět smlouvy
<br> Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout podle sjednaných podmínek příjemci účelový příspěvek a příjemce se zavazuje tento příspěvek přijmout a užít v souladu s jejím účelovým určením a za podmínek stanovených touto smlouvou <.>
<br> IV.Učelové určení dotace a výše dotace
<br> Poskytovatel podle této smlouvy poskytne ze svého rozpočtu příjemci neinvestiční příspěvek určený na výdaje ve výši 95 267 Kč,(slovy: devadesát pět tisíc dvě stě šedesát sedm tisíc korun českých) na provozování služby Senior Taxi v roce 2020 <.>
<br> V.Závazky smluvních stran
<br> 1.Poskytovatel poskytne příspěvek na Projekt příjemci jednorázovým převodem ve prospěch účtu příjemce uvedeného v čl.1.této smlouvy ve lhůtě 15 dnů po uzavření této smlouvy,a to pod variabilním symbolem: 00297241 <.>
<br> 2.Příjemce se zavazuje: a) použít poskytnutý příspěvek pouze s jeho účelovým určením dle čl.ll./2.této smlouvy na úhradu provoznich výdajů vzniklých vobdobí od 1.1.2020 do 31.12.2020 a vyhovující zásadám účelnosti,efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční
<br> kontrole;
<br> b) oddělit v účet...

Načteno

edesky.cz/d/3595941


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Staré Hamry      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz